Bài tập trắc nghiệm trang 35

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 35 SBT Sinh học 10: Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10: Trong cợ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 38 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 38 SBT Sinh học 10: Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10: Nước có tính phân cực do

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10: Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10: Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

Xem lời giải

Bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10: Trong các ỉoại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

Xem lời giải