Giải bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10: Trong cợ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Trong cợ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

A. C, H, O, N, P, Ca.

B. C, H, N, Ca, K, S.

C. O, N, C, Cl, MG, S.

D. C, H, O, Ca, K, P.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Trong cợ thể sống, các nguyên tố phổ biến là C, H, O, N, P, Ca.

Chọn A

Câu 7

7. Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì

A. cấu tạo nên mọi vật chất sống.

B. không kết hợp với nhau và với nhiều nguyên tố khác,

C. có tính chất lí hoá phù hợp với thế giới sống.

D. chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong cơ thể sống.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố C, H, O được coi là nguyên tố sinh học phổ biến vì chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong cơ thể sống.

Chọn D

Câu 8

8. Đặc điểm của nguyên tố vi lượng là

A. có vai trò khác nhau đối với từng loại sinh vật.

B. tham gia vào thành phần của các enzim.

C. chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tế bào.

D. cả A, B, C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của nguyên tố vi lượng là có vai trò khác nhau đối với từng loại sinh vật, tham gia vào thành phần của các enzim, chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tế bào.

Chọn D

Câu 9

9. Nói về vai trò đối với cơ thể sống của các nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng, ý nào sau đây sai ?

A. Nhiều nguyên tố đại lượng tham giạ cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

B. Các nguyên tố vi lượng thường tham gia cấu tạo nên enzim, vitamin.

C. Nguyên tố vi lượng có khối lượng nhỏ hơn 0,01% và không có vai trò quan trọng với cơ thể sống.

D. Có một số nguyên tố đại lượng không tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Nguyên tố vi lượng có khối lượng nhỏ hơn 0,01% và có vai trò quan trọng với cơ thể sống.

Chọn C

Câu 10

10. Trong các nguyên tố sau đây có trọng cơ thể người, những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng?

A. Fe,Cl,I                        B. Na, I, Cu.

C. Cu, Fe, I.                    D. Mg, Na, Cl.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Những nguyên tố vi lượng là Cu, Fe, I.

Chọn C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí