Bài tập trắc nghiệm trang 94

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 sách bài tập Sinh học 10: Xét về năng lượng và chuyển hoá năng lượng, những câu nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 sách bài tập Sinh học 10: Nhận định nào sau đây không đúng về ATP?

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 96,97 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 96,97 sách bài tập Sinh học 10: Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 97,98,99 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 97,98,99 sách bài tập Sinh học 10: Enzim lipaza chỉ xúc tác cho các phản ứng thủy phân các loại lipit. Đó là đặc tính gì của enzim.

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 99,100 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 99,100 sách bài tập Sinh học 10: Trong thí nghiệm tách chiết ADN từ gan gà bằng nước cốt dứa có các thao tác :

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 100,101 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 100,101 sách bài tập Sinh học 10: Sự chuyền êlectron trong chuỗi hô hấp để tạo ATP được thực hiện như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 sách bài tập Sinh học 10: Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

Xem lời giải

Bài 36,37,38,39,40 trang 102,103 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 102,103 sách bài tập Sinh học 10: Hô hấp của tế bào là quá trình

Xem lời giải

Bài 41,42,43,44,45 trang 103,104 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 103,104 sách bài tập Sinh học 10: Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

Xem lời giải

Bài 46,47,48,49 trang 104,105 SBT Sinh học 10

Giải bài 46,47,48,49 trang 104,105 sách bài tập Sinh học 10: Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

Xem lời giải