Bài tập có lời giải trang 21

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 21 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 10: Hãy giải thích các hình vẽ sau đây và qua đó nêu vai trò của nước trong tế bào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 22 SBT Sinh học 10: Vì sao nói nước là dung môi tốt? Hãy minh hoạ bằng hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 22 SBT Sinh học 10: Các đặc tính nào đảm bảo cho nước có vai trò quan trọng đối với sự sống? Đặc tính nào là quan trọng nhất?

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 23 SBT Sinh học 10: Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng? Nêu vai trò của chúng trong cơ thể sống

Xem lời giải

Bài 5 trang 24 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 24 SBT Sinh học 10: Tại sao người ta thường trộn iôt vào trong muối ăn mà không trộn iôt vào gạo để phòng chống bênh bướu cổ ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10: Vì sao C, H, O, N lại là 4 nguyên tố chủ yếu của cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10: Hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 25 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 25 SBT Sinh học 10: Quan sát và mô tả hình vẽ sau, từ đó hãy nên ra những điểm giống và khác nhau của hai phân tử này.

Xem lời giải

Bài 9 trang 26 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 26 SBT Sinh học 10: Điểm giống và khác nhau giữa cacbonhidrat và lipit là gì?

Xem lời giải

Bài 10 trang 27 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 27 SBT Sinh học 10: a) Tại sao phôtpholipit là thành phần cơ bản cấu tạo nên màng cơ sở? b) Phân biệt dầu, mỡ, sáp.

Xem lời giải

Bài 11 trang 27 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 27 SBT Sinh học 10: Stêrôit là chất gì? Hãy nêu một số chất stêrôit và vai trò của chúng.

Xem lời giải

Bài 12 trang 28 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 28 SBT Sinh học 10: Đây là mô hình cấu trúc của axit amin. Hãy điền tên các thành phần cấu trúc nên axit amin lên hình vẽẻ Các axit amin khác nhau ở thành phần nào?

Xem lời giải

Bài 13 trang 28 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 28 SBT Sinh học 10: Prôtêin trong tự nhiên có những bậc cấu trúc nào? Bậc cấu trúc nào quyết định đến cấu trúc không gian của nó?

Xem lời giải

Bài 14 trang 29 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 29 SBT Sinh học 10: Hoàn chỉnh bảng sau:

Xem lời giải

Giải bài 15 trang 30 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 30 SBT Sinh học 10: Mô tả hình vẽ sau, chỉ rõ thành phần cấu trúc, các mối liên kết giữa các thành phần và ý nghĩa của các mối liên kết đó.

Xem lời giải

Bài 16 trang 30 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 30 SBT Sinh học 10: a) Bằng hình vẽ, hãy phân biệt mARN, tARN, rARN. Hãy cho biết các thuỳ tròn của phân tử tARN có chức năng gì.

Xem lời giải

Bài 17 trang 31 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 31 SBT Sinh học 10: Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của axit nuclêic với prôtêin.

Xem lời giải

Bài 18 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 32 SBT Sinh học 10: Một đoạn ADN có 2400 nuclêôtit, trong đó có 900 ađênin. a) Xác định chiều dài của đoạn ADN. b) Số nuclêôtit từng loại của ADN là bao nhiêu? c) Xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN đó

Xem lời giải

Giải bài 19 trang 32 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 32 SBT Sinh học 10: Chiều dài của đoạn ADN là 510 nm. Mạch 1 của nó có 400 A, 500 T, 400 G: a) Xác định số nuclêôtit của đoạn ADN.

Xem lời giải