Bài tập có lời giải trang 79

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 79 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 79 SBT Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu tạo của ATP. Vì sao ATP có vai trò quan trọng đối với hoạt động sống của tế bào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 79 SBT Sinh học 10: Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào? Trong tế bào năng lượng được sử dụng vào những hoạt động sống gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SBT Sinh học 10 (BT)

Giải bài 3 trang 80 SBT Sinh học 10: Cho hình vẽ sau: Chú thích những từ thích hợp thay cho a, b và c. Sự giống nhau giữa các liên kết ở vị trí 1, 2, 3, 4? Sự khác nhau giữa liên kết 1 và 3? Ý nghĩa của nó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 81 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 81 SBT Sinh học 10: Enzim là gì? Nêu cấu trúc của enzim. Tại sao khi tăng nhiệt độ quá cao so với nhiệt độ tối ưu thì enzim bị giảm hoặc mất hoạt tính?

Xem lời giải

Bài 5 trang 81 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 81 SBT Sinh học 10: Quan sát đồ thị dưới đây và giải thích.

Xem lời giải

Bài 6 trang 82 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 82 SBT Sinh học 10: Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò của enzim có trong nước bọt, một bạn học sinh đã tiến hành thí nghiệm sau : Trong 3 ống nghiệm đều có chứa hồ tinh bột loãng, bạn lần lượt thêm vào :

Xem lời giải

Bài 7 trang 83 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 83 SBT Sinh học 10: a) So sánh enzim và chất xúc tác vô cơ. b) Các ví dụ sau đây nói lên đặc tính gì của enzim ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10: Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin.

Xem lời giải

Bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 85 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì? Quá trình hô hấp tế bào (hiếu khí) giống và khác với quá trình đốt cháy như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá.

Xem lời giải

Bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10: a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử glucôzơ khi ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 40 ATP. Bạn đó nói đúng hay sai ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

Xem lời giải

Bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10: a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào. b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 14 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 87 SBT Sinh học 10: Về ATP và NADH : a) ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ? b) Điều kiện nào để tổng hợp ATP ? c) Vai trò của NADH trong hô hấp ?

Xem lời giải

Bài 15 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 87 SBT Sinh học 10: Cho sơ đồ quá trình quang hợp như sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 88 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 88 SBT Sinh học 10: Tại sao trong quang hợp pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng ? Pha sáng và pha tối xảy ra ở đâu trong lục lạp ? Tại sao lại xảy ra ở đó ?

Xem lời giải

Bài 17 trang 88 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 88 SBT Sinh học 10: Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục ? Màu xanh lục này có liên quan trực tiếp đến chức năng quang hợp của lá không ?

Xem lời giải

Bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 89 SBT Sinh học 10: Nêu mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp ? Trình bày những diễn biến cơ bản của pha tối.

Xem lời giải

Bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10: Trình bày vai trò của khí CO2 trong quá trình quang hợp của cây xanh. Nếu CO2 cạn kiệt thì có ảnh hưởng gì đến năng suất quang hợp ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 90 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 90 SBT Sinh học 10: Trong tế bào có 2 bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.

Xem lời giải

Xem thêm