Bài 9 Trang 146 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

LG a

\(f\left( x \right) = {x^2}\cos 2x;\) 

Lời giải chi tiết:

Đặt

\(\left\{ \matrix{
u = {x^2} \hfill \cr 
dv = \cos 2xdx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = 2xdx \hfill \cr 
v = {1 \over 2}\sin 2x \hfill \cr} \right.\) 

Do đó \(\int {{x^2}\cos 2xdx}\) \( = {1 \over 2}{x^2}\sin 2x - \int {x\sin 2xdx\,\,\,\left( 1 \right)} \) 

Tính \(\int {x\sin 2xdx} \) 

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = x \hfill \cr 
dv = \sin 2xdx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = dx \hfill \cr 
v = - {1 \over 2}\cos 2x \hfill \cr} \right.\)

\( \Rightarrow \int {x\sin 2xdx }\) \(=  - {1 \over 2}x\cos 2x + {1 \over 2}\int {\cos 2xdx }\) \( =  - \dfrac{1}{2}x\cos 2x + \dfrac{1}{2}.\dfrac{{ - \cos 2x}}{2} + {C_1}\)  \( =  - {1 \over 2}x\cos 2x - {1 \over 4}\sin 2x + C_1 \)

Thay vào (1) ta được \(\int {{x^2}\cos 2xdx }\)

\( = \dfrac{1}{2}{x^2}\sin 2x \) \(- \left( { - \dfrac{1}{2}x\cos 2x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + {C_1}} \right)\) 

\(= {1 \over 2}{x^2}\sin 2x + {1 \over 2}x\cos 2x + {1 \over 4}\sin 2x + C \)

LG b

\(f\left( x \right) = \sqrt x \ln x;\) 

Lời giải chi tiết:

Đặt 

\(\left\{ \matrix{
u = \ln x \hfill \cr 
dv = \sqrt x dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = {{dx} \over x} \hfill \cr 
v = {2 \over 3}{x^{{3 \over 2}}} \hfill \cr} \right.\)

\( \Rightarrow \int {\sqrt x \ln xdx} \)\( = \dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}\ln x - \int {\dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}.\dfrac{1}{x}dx} \) \( = \dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}\ln x - \dfrac{2}{3}\int {{x^{\dfrac{1}{2}}}dx} \) \( = \dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}\ln x - \dfrac{2}{3}.\dfrac{{{x^{\dfrac{1}{2} + 1}}}}{{\dfrac{1}{2} + 1}} + C\) \( = \dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}\ln x - \dfrac{2}{3}.\dfrac{{{x^{\dfrac{3}{2}}}}}{{\dfrac{3}{2}}} + C\) \( = \dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}}\ln x - \dfrac{2}{3}.\dfrac{2}{3}{x^{\dfrac{3}{2}}} + C\) \( = \dfrac{2}{3}x\sqrt x \ln x - \dfrac{4}{9}x\sqrt x  + C\)

LG c

 \(f\left( x \right) = {\sin ^4}x\cos x;\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} \Rightarrow du = \cos xdx\)

\(\int {{{\sin }^4}x\cos xdx}  = \int {{u^4}du} \) \( = \dfrac{{{u^5}}}{5} + C = \dfrac{{{{\sin }^5}x}}{5} + C\)

LG d

\(f\left( x \right) = x\cos \left( {{x^2}} \right);\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = {x^2} \Rightarrow du = 2xdx \Rightarrow xdx = {1 \over 2}du\)

\( \Rightarrow \int {x\cos \left( {{x^2}} \right)dx}\) \( = {1 \over 2}\int {\cos udu}\) \( = {1 \over 2}\sin u + C \) \(= {1 \over 2}\sin (x^2) + C. \) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD