Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 58 phiếu
Trên cơ sở các kiến thức học từ lớp 10, hãy nếu vai trò chung của nước đối với thực vật

Trên cơ sở các kiến thức học từ lớp 10, hãy nếu vai trò chung của nước đối với thực vật

Xem lời giải

Hãy nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào

Hãy nêu các dạng nước trong đất và cây hấp thụ dạng nước nào

Xem lời giải

Quan sát hình 1.2 cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ đất vào mạch gỗ?

Quan sát hình 1.2 cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ đất vào mạch gỗ?

Xem lời giải

Hãy quan sát từ hình 1.5, mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan, chất hữu cơ trong cây.

Hãy quan sát từ hình 1.5, mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan, chất hữu cơ trong cây.

Xem lời giải

Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải