Bài 1 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao


a, Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa:

Đề bài

a, Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

 \(2Cr + 3C{u^{2 + }} \to2C{r^{3 + }} + 3Cu\)

\({{\rm E}^0}\) của pin điện hoá là:

A. \(0,40\;V\)

B. \(1,08\;V\)

C. \(1,25\;V\)

D. \(2.5\;V\)

Biết \({\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 =  + 0,34V;{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 =  - 0,74V\)

b. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

 \(2A{u^{3 + }} + 3Ni \to 2Au + 3N{i^{2 + }}\)

\({{\rm E}^0}\) của pin điện hoá là:

A. \(3,75\;V\)

B. \(2,25\;V\)

C. \(1,76\;V\)

D. \(1,25\;V\)

Lời giải chi tiết

a. Chọn B. \({\rm E}_{Pin}^0 = {\rm E}_{C{u^{2 + }}/Cu}^0 - {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 = 0,34 - ( - 0,74) = 1,08V.\)

b. Chọn C. \({\rm E}_{Pin}^0 = {\rm E}_{A{u^{3 + }}/Au}^0 - {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 = 1,5 - ( - 0,26) = 1,76V.\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD