Bài 4. Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu
Bài 1 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất hữu cơ ngày nay chủ yếu dựa vào:

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Vì sao trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon, ankan lại được đặt ở ô trung tâm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dùng sơ đồ phản ứng chứng tỏ rằng metan có thể tổng hợp được các ancol, anđehit và axit có từ 1 đến 2 nguyên tử C trong phân tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng ca

Hãy viết sơ đồ phản ứng từ etilen và toluen điều chế ra các hợp chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Cho công thức cấu tạo thu gọn nhất của vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen như sau

Xem lời giải

Bài 6 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Viết phương trình phản ứng của B hoặc C với H2/Ni, Br2 và phản ứng tạo thành polime của chúng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy phân các chất vào các loại sau (một chất có thể thuộc nhiều loại):

Xem lời giải

Bài 9 trang 24 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo, biết rằng khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,5 gam chất béo đó cần 50 ml dung dich KOH 0,1M.

Xem lời giải