Bài 1, 2, 3: Vec tơ, tổng, hiệu của hai vec tơ

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hai vec tơ không cùng phương...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba vec tơ a, b, c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O...

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Chứng minh rằng với hai véc tơ không cùng phương a và b ta có ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác OAB. Giả sử OA+OB=OM...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kì, ta có:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Một giá đỡ được gắn vào tường như hình 1. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật nặng 5N. Hỏi có những lực nào tác động vào bức tường tại hai điểm B và C?

Xem lời giải

Bài 10 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho n điểm trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là A_1, A_2,…,A_n,...

Xem lời giải