Vocabulary and Listening: X Games: Regular and irregular verbs - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần Vocabulary and Listening: X Games: Regular and irregular verbs - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Write the past simple form of the given verbs. 

(Viết dạng quá khứ đơn của các động đã cho.)

  learn                   3 do                      6 travel

1 become               4 go                      7 watch

2 decide                5 start                   8 win

Phương pháp giải:

-learn: học                             

-do: làm                              

-travel: du lịch, đi lại

-become: trở nên                    

-go: đi                              

-watch: xem

-decide: quyết định                     

-start: bắt đầu                           

-win: chiến thắng 

Lời giải chi tiết:

1 became     4 went        7 watched      

2 decided     5 started      8 won   

3 did            6 travelled

Bài 2

 2.Complete the text using the past simple form of the given verbs. 

(Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ đã cho.)

become          compete             do              go        learn            start                travel             watch             win


                                            How I became interested in basketball 

When I was ten years old, I went to my friend Sara's house one evening, and we (1)______ our homework After that we  (2)______ an Olympic basketball match on TV - it was really exciting! I then (3) ______ more about basketball in my PE lessons at school and I (4)______ very interested in the sport.

After that, I(5) ______ to play after school with my friends at the local sports centre. Soon, I was in the under-fourteens basketball team in my town.

Last month, our team (6) ______by bus to a city 100km away and we (7)______ in a big competition. We (8)______ it and I now have got a gold medal in my bedroom! 

Lời giải chi tiết:

1.did   

2.watched   

3.learned   

4.became   

5.started   

6.travelled   

7.competed   

8.won

 

How I became interested in basketball 

When I was ten years old, I went to my friend Sara's house one evening, and we did our homework.

After that we watched an Olympic basketball match on TV - it was really exciting! I then learned more about basketball in my PE lessons at school and I became very interested in the sport.

After that, I started to play after school with my friends at the local sports centre. Soon, I was in the under-fourteens basketball team in my town.

Last month, our team travelled by bus to a city 100km away and we competed in a big competition. We won it and I now have got a gold medal in my bedroom! 

Tạm dịch:

Làm thế nào mà tôi trở nên thích bóng rổ

Khi tôi mười tuổi, vào một buổi tối, tôi đến nhà bạn của tôi Sara, và chúng tôi làm bài tập về nhà.

Sau đó, chúng tôi đã xem một trận đấu bóng rổ Olympic trên ti vi - nó thực sự rất thú vị! Sau đó, tôi học thêm về bóng rổ trong các giờ học Thể dục của mình ở trường và tôi trở nên rất hứng thú với môn thể thao này.

Sau đó, tôi bắt đầu chơi sau giờ học với bạn bè ở trung tâm thể thao địa phương. Chẳng bao lâu, tôi đã tham gia đội bóng rổ dành cho học sinh dưới bốn tuổi trong thị trấn của tôi.

Tháng trước, đội của chúng tôi đã di chuyển bằng xe buýt đến một thành phố cách đó 100km và chúng tôi đã tham gia một cuộc thi lớn. Chúng tôi đã thắng cuộc thi và bây giờ tôi có một huy chương vàng trong phòng ngủ của mình!

Bài 3

 3.Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng)Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Interviewer: Good afternoon and welcome to Winter Olympics Special! Today, we’re talking to seventeen-year-old ski jumper Ryan Jones from the USA. Ryan is one of the youngest competitors here at the Winter Olympics. 

Ryan: Hi there! 

Interviewer: So, tell us how it all started. 

Ryan:  Well, I first learned to ski at the age of four. Skiing is very popular in my area – I live near the Rocky Mountains in the USA. I went skiing every weekend with my parents.

Interviewer: That sounds great. 

Ryan:  Yeah. Then, when I was nine, the Winter Olympics were on TV and I watched the ski jumping. And from that moment I started to talk about ski jumping lessons! I was very excited! 

Interviewer: And were your parents happy about that? 

Ryan:  No, not really. But in the end I started ski jumping lessons when I was fourteen. At first, I did very small jumps – three or four metres! But then I became better and better.

Interviewer: Great! 

Ryan:  And last year, at the age of sixteen, I travelled to Canada for an important competition and I did a jump of 180 metres. I won the bronze medal!

Interviewer: Wow! That’s amazing. Well, thank you. And of course, you can see Ryan tomorrow in the ski jump on Winter Olympics Special – our programme starts at 2 p.m. every day.


Tạm dịch bài nghe:

Người phỏng vấn: Xin chào và chào mừng bạn đến với Thế vận hội mùa đông Đặc biệt! Hôm nay, chúng ta đang nói chuyện với vận động viên nhảy trượt tuyết 17 tuổi Ryan Jones đến từ Mỹ. Ryan là một trong những đối thủ trẻ nhất tại Thế vận hội mùa đông.

Ryan: Xin chào!

Người phỏng vấn: Vậy, hãy cho chúng tôi biết mọi thứ bắt đầu như thế nào.

Ryan: Chà, tôi học trượt tuyết lần đầu tiên vào năm bốn tuổi. Trượt tuyết rất phổ biến ở khu vực của tôi - Tôi sống gần Dãy núi Rocky ở Mỹ. Tôi đã đi trượt tuyết vào mỗi cuối tuần với bố mẹ tôi.

Người phỏng vấn: Nghe hay đấy.

Ryan: Vâng. Sau đó, khi tôi chín tuổi, Thế vận hội mùa đông được chiếu trên ti vi và tôi đã xem môn nhảy trượt tuyết. Và từ lúc đó tôi bắt đầu nói về những bài học về môn nhảy trượt tuyết! Tôi đã rất phấn khích!

Người phỏng vấn: Và bố mẹ bạn có hài lòng về điều đó không?

Ryan: Không, không hẳn. Nhưng cuối cùng, tôi bắt đầu học nhảy trượt tuyết khi tôi mười bốn tuổi. Lúc đầu, tôi nhảy rất gần - ba hoặc bốn mét! Nhưng sau đó tôi ngày càng trở nên tốt hơn.

Người phỏng vấn: Tuyệt vời!

Ryan: Và năm ngoái, ở tuổi 16, tôi đã đến Canada để tham dự một cuộc thi quan trọng và tôi đã thực hiện cú nhảy 180 mét. Tôi đã giành được huy chương đồng!

Người phỏng vấn: Chà! Thật đáng kinh ngạc. Vậy, cám ơn. Và tất nhiên, bạn có thể thấy Ryan vào ngày mai trong môn nhảy trượt tuyết trên chương trình Thế vận hội mùa đông Đặc biệt - chương trình của chúng tôi bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Hằng ngày.

Lời giải chi tiết:

1.c youngest   

2.a four   

3.b parents   

4.c unhappy   

5.a small   

6.c bronze

Bài 4

 4.Listen again and complete the sentences with one, two or three words.

(Nghe lại và hoàn thành các câu với một, hai hoặc ba từ.)Ryan is seventeen years old.

1. Ryan is from the ______

2. Ryan went skiing every ______ when he was younger.

3. Ryan watched ski jumping on TV when he was ______ years old.

4. At first, Ryan did jumps of ______metres.

5. Ryan went to a competition in ______ when he was sixteen.

6. The Winter Olympics Special TV programme is at ______every day. 

Lời giải chi tiết:

1.USA   

2.weekend   

3.nine   

4.three or four   

5.Canada   

2 p.m.

  1. Ryan is from the USA.

( Ryan đến từ Mỹ.)

      2.Ryan went skiing every weekend when he was younger.

( Ryan đi trượt tuyết vào mỗi cuối tuần khi anh ấy còn nhỏ.)

       3.Ryan watched ski jumping on TV when he was nine years old.

( Ryan đã xem môn nhảy trượt tuyết trên TV khi anh ấy chín tuổi.)

       4.At first, Ryan did jumps of three or four metres.

( Lúc đầu, Ryan đã nhảy ba hoặc bốn mét.)

        5.Ryan went to a competition in Canada when he was sixteen.

( Ryan đã tham dự một cuộc thi ở Canada khi anh ấy mười sáu tuổi.)

         6.The Winter Olympics Special TV programme is at 2 p.m.every day. 

 ( Chương trình truyền hình Đặc biệt Thế vận hội Mùa đông phát sóng lúc 2 giờ chiều mỗi ngày.)

Bài 5

5.Tom did a lot of different things last week. Look at the picture. Write sentences about Tom using the past simple form of the given verbs. 

(Tom đã làm rất nhiều việc khác nhau vào tuần trước. Nhìn vào bức tranh. Viết các câu về Tom bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ đã cho.)

compete in                    do                 go                 learn 

start                              watch                   win

 

Last week...

 

Tom did his homework.


Lời giải chi tiết:

1 Tom went to the theatre. 

2 Tom learned some French verbs. 

3 Tom competed in a football competition. 

4 Tom started tennis lessons. 

5 Tom won a medal.

6 Tom watched a football match on TV.

Tạm dịch:

Tuần trước...

Tom đã làm bài tập về nhà của mình.

1 Tom đã đến nhà hát.

2 Tom đã học một số động từ tiếng Pháp.

3 Tom đã thi đấu trong một cuộc thi bóng đá.

4 Tom bắt đầu học quần vợt.

5 Tom đã giành được huy chương.

6 Tom đã xem một trận đấu bóng đá trên ti vi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.