Langue Focus Practice: Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Langue Focus Practice: Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the table with the affirmative or negative verb forms.

(Hoàn thành bảng với dạng động từ khẳng định hoặc phủ định.)

Affirmative 

Negative 

Regular 

watched

didn’t watch

started

(1).......................

(2).......................

didn’t talk

practise

(3).......................

(4).......................

didn’t visit

Irregular 

saw

(5) .......................

(6).......................

didn’t go

became

(7).......................

(8).......................

didn’t win

had

(9).......................

(10).......................

didn’t know

Lời giải chi tiết:

Affirmative (khẳng định)

Negative (phủ định)

Regular (có quy tắc)

watched

didn’t watch

started

(1) didn’t start

(2) talked

didn’t talk

practise

(3) didn’t practise

(4) visited

didn’t visit

Irregular (bất quy tắc)

saw

(5) didn’t see

(6) went

didn’t go

became

(7) didn’t become

(8) won

didn’t win

had

(9) didn’t have

(10) knew

didn’t know

Bài 2

 2. Make the affirmative sentences negative and the negative sentences affirmative. 

(Làm cho câu khẳng định thành phủ định và câu phủ định thành khẳng định.)

I talked to my friend on the phone earlier. 

I didn't talk to my friend on the phone earlier.

1. We took a photo of that film star. 

2. Ann didn't see the new James Cameron film. 

3. That actor had blonde hair. 

4. He didn't read the Harry Potter book. 

5. Those actors become very famous. 

6. I didn't know the answer to his question. 

7. She sang a song from the film. 

8. It didn't rain last night. 

Lời giải chi tiết:

1 We didn’t take a photo of that film star. 

( Chúng tôi đã không chụp ảnh ngôi sao điện ảnh đó.)

2 Ann saw the new James Cameron film. 

( Ann đã xem bộ phim mới của James Cameron.)

3 That actress didn’t have blonde hair. 

( Nữ diễn viên đó không có tóc vàng.)

4 He read the Harry Potter book. 

( Anh ấy đã đọc cuốn sách Harry Potter.)

5 Those actors didn’t become very famous. 

( Những diễn viên đó không trở nên nổi tiếng lắm.)

6 I knew the answer to his question. 

( Tôi đã biết câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy.)

7 She didn’t sing a song from the film.

( Cô ấy đã không hát một bài hát nào trong phim.) 

8 It rained last night.

( Đêm qua trời mưa.)

Bài 3

 3. Complete the dialogues using the past simple. Use the affirmative or negative form of the verbs in brackets. 

(Hoàn thành các cuộc hội thoại bằng cách sử dụng quá khứ đơn. Sử dụng hình thức khẳng định hoặc phủ định của các động từ trong ngoặc.)

1. 'I loved (love) that new Ed Sheeran song on the radio earlier. ' 'Really? I ______(not like) it. I______(prefer) his other songs.' 

2. 'My brother______(not do) any homework last night. ' 'Oh, my sister_____(study) for hours but she______(watch)TV at the same time!' 

3. 'We_____(not have) a holiday this year. What about you? ' 'Yes, we_____(go) to our local beach every day and we______(swim) in the sea. It was wonderful!' 

4. 'I_____(not see) you on the bus this morning. Where were you?' 'I___(get up) at 8.00 and I___(leave) the house very late. I_____(run) really fast but I______(not get) the bus!' 

Lời giải chi tiết:

1 didn’t like; preferred   

2 didn’t do; studied; watched   

3 didn’t have; went; swam

4 didn’t see; got up; left; ran; didn’t get

1. 'I loved that new Ed Sheeran song on the radio earlier. ' 'Really? I didn’t like it. I preferred his other songs.' 

2. 'My brother didn’t do any homework last night. ' 'Oh, my sister studied for hours but she watched TV at the same time!' 

3. 'We didn’t have a holiday this year. What about you? ' 'Yes, we went to our local beach every day and we swam in the sea. It was wonderful!' 

4. 'I didn’t see you on the bus this morning. Where were you?' 'I got up at 8.00 and I left the house very late. I ran really fast but I didn’t get the bus!' 

Tạm dịch:

1. 'Tôi rất thích bài hát mới của Ed Sheeran trên radio trước đó. ' 'Vậy hả? Tôi không thích nó. Tôi thích các bài hát khác của anh ấy hơn. '

2. 'Em trai tôi không làm bài tập về nhà tối qua. '' Ôi, em gái tôi học hàng giờ nhưng cô ấy xem TV cùng một lúc! "

3. ' Năm nay chúng tôi không có kỳ nghỉ. Còn bạn thì sao? '' Vâng, chúng tôi đã đến bãi biển địa phương của chúng tôi mỗi ngày và chúng tôi bơi trên biển. Thật tuyệt!'

4. 'Tôi không thấy bạn trên xe buýt sáng nay. Bạn đã ở đâu?' 'Tôi dậy lúc 8 giờ và ra khỏi nhà rất muộn. Tôi chạy rất nhanh nhưng tôi không bắt được xe buýt! '

Bài 4

4. Write questions using the past simple. Then write short answers.

(Viết câu hỏi sử dụng quá khứ đơn. Sau đó viết câu trả lời ngắn gọn.)

you / eat / a lot of sweets / earlier / ?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: