Cumulative Review: Starter unit -Unit 4 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Cumulative Review: Starter unit - Unit 4 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photo. Where are the people? What are they doing?

(Nhìn vào bức hình. Mọi người ở đâu? Họ đang làm gì?)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Lời giải chi tiết:

They’re at the zoo. 

(Họ đang ở sở thú.)

They’re looking at a giraffe.

(Họ đang nhìn một con hươu cao cổ.)

Bài 2

2. Read the text. What is Hannah's project about? What is she learning about at school? 

(Đọc văn bản. Dự án của Hannah là gì? Cô ấy đang học về gì ở trường?)

Lời giải chi tiết:

It’s about the giraffes at London Zoo. She’s learning about some of the most important animals in danger.

(Đó là về những con hươu cao cổ ở Sở thú London. Cô ấy đang tìm hiểu về một số loài động vật quan trọng nhất đang gặp nguy hiểm.)

Bài 3

 3. Complete the questions with the given words. Then read the text again and answer the questions. There are two extra words. 

(Hoàn thành các câu hỏi với các từ đã cho. Sau đó đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi. Có hai từ thừa.)

how              how many               what               who               why

how               many                    what

How old is London Zoo? 

More than 180 years old.

1. ______ people go to the zoo every year?

2. ____helps the visitors at the 'Meet the giraffes' experience? 

3. ____ is the biggest problem for giraffes?

4. ____ giraffes are there in Africa? 


Lời giải chi tiết:

  1. How many people go to the zoo every year?

Over a million people.

      2. Who helps the visitors at the 'Meet the giraffes' experience? 

A zookeeper.

      3. What is the biggest problem for giraffes?

Hunting.

      4. How many giraffes are there in Africa? 

Around 80,000.

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu người đến sở thú mỗi năm?

Hơn một triệu người

2. Ai giúp khách tham quan trải nghiệm 'Gặp gỡ hươu cao cổ'?

Người quản lí sở thú

3. Vấn đề lớn nhất đối với hươu cao cổ là gì?

Săn bắn

4. Có bao nhiêu loài hươu cao cổ ở Châu Phi?

Khoảng 80.000

Bài 4

 4. Hannah is at the 'Meet the giraffes' experience at the zoo. Listen to her conversation with the zookeeper. Can Hannah take photos of the giraffes? 

(Hannah đang tham gia trải nghiệm 'Gặp gỡ hươu cao cổ' ở sở thú. Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện của cô ấy với người trông coi vườn thú. Hannah có thể chụp ảnh hươu cao cổ không?)


Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Zoo Keeper: Welcome to the ‘Meet the Giraffes’ experience. You can see our three giraffes over there at the moment – they’re just drinking some water. Now, first ... have you got any questions about giraffes? 

Hannah:Yes, I’ve got a question. Erm ... How heavy is a giraffe? 

Zoo Keeper: Good question! It’s about 1,000 kilograms. That’s heavier than five big gorillas! 

Hannah:Really? And also, how fast can a giraffe run? 

Zoo Keeper: Well, a giraffe can run up to fifty-five kilometres an hour, but not for very long. 

Hannah:That’s quite fast. 

Zoo Keeper: Yes, it is. Now, about the ‘Meet the Giraffes’ experience. Remember – please be very careful with the giraffes here today at the zoo. Do you have any questions about what to do? 

Hannah:Can we give them that special food over there? 

Zoo Keeper: Yes, of course. But only two students can give them food at a time. 

Hannah:And is it OK to touch the giraffes? 

Zoo Keeper: No ... no, sorry. I’m afraid you can’t. The giraffes don’t like that. 

Hannah:And can I take photos of the giraffes? 

Zoo Keeper: Yes, of course you can. That’s OK. 

Hannah:And how long have we got with the giraffes? 

Zoo Keeper: Well, you’re starting your visit now ... and you’ve got until 11 a.m. – that’s twenty minutes with the giraffes. 

Hannah: OK, thank you.

Tạm dịch bài nghe:

Người giữ vườn thú: Chào mừng bạn đến với trải nghiệm ‘Gặp gỡ hươu cao cổ’. Ngay lúc này bạn có thể nhìn thấy ba con hươu cao cổ của chúng tôi ở đằng kia - chúng chỉ đang uống một chút nước. Bây giờ, đầu tiên ... bạn có câu hỏi nào về hươu cao cổ không?

Hannah: Vâng, tôi có một câu hỏi. Erm ... Con hươu cao cổ nặng bao nhiêu ạ?

Người giữ vườn thú: Câu hỏi hay! Nó khoảng 1.000 kg. Nó nặng hơn năm con khỉ đột lớn!

Hannah: Thật không ạ? Và ngoài ra, hươu cao cổ có thể chạy nhanh đến mức nào ạ?

Người giữ vườn thú: Chà, một con hươu cao cổ có thể chạy tới 55 km một giờ, nhưng không lâu lắm.

Hannah: Đó là khá nhanh.

Người giữ vườn thú: Đúng vậy. Bây giờ, về trải nghiệm 'Gặp gỡ hươu cao cổ'. Hãy nhớ rằng - hãy hết sức cẩn thận với những con hươu cao cổ ở đây hôm nay tại vườn thú. Các bạn có bất kỳ câu hỏi về những gì phải làm không?

Hannah: Chúng ta có thể cho chúng thức ăn đặc biệt ở kia không?

Ngườigiữ vườn thú: Vâng, tất nhiên. Nhưng chỉ có hai học sinh có thể cho chúng ăn một lúc.

Hannah:Và liệu có thể chạm vào hươu cao cổ không ạ?

Người giữ vườn thú: Không ... không, xin lỗi. Tôi e rằng các bạn không thể. Hươu cao cổ không thích điều đó.

Hannah:Và em có thể chụp ảnh hươu cao cổ không?

Người giữ vườn thú:Vâng, tất nhiên là bạn có thể. Điều đó thì được.

Hannah: Và chúng em có thời gian bao lâu với những con hươu cao cổ ạ?

Người giữ vườn thú: Chà, bây giờ các bạn đang bắt đầu chuyến thăm của mình ... và các bạn sẽ có thời gian đến 11 giờ sáng - hai mươi phút với hươu cao cổ.

Hannah: OK, cảm ơn ạ.

Lời giải chi tiết:

Yes, she can take photos.

(Có, cô ấy có thể chụp ảnh.)

Bài 5

 5. Listen again and complete the sentences with the given numbers. 

(Nghe lại và hoàn thành các câu với các số đã cho.)


two           three            five            twenty            fifty-five            1,000

There are three giraffes at the zoo.

1. Giraffes are about _____ kg.

2. A giraffe is heavier than _____ gorillas.

3. A giraffe can run up to _____kilometres an hour.

4. Only _____ students can give the giraffes food at a time.

5. The students have got _____minutes with the giraffes. 

Lời giải chi tiết:

1. 1,000   

2. five   

3. fifty-five   

4. two   

5. twenty

Bài 6

 6. Imagine you are doing a project about some interesting animals at a zoo or a wildlife centre. Write the first three paragraphs of your project. 

(Hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện một dự án về một số loài động vật thú vị tại sở thú hoặc trung tâm động vật hoang dã. Viết ba đoạn đầu tiên của dự án của bạn.)

THINK AND PLAN

1. What animal is your project about?

2. What zoo can you see these animals at? What is special about this zoo?

3. What can you do when you see the animals? Can you take photos? Can you give them food?

4. What are some of the problems for these animals in the wild? Are you learning about them at school? 

WRITE Use the text in exercise 2 and the writing guide below to help you. 

VIẾT.(Sử dụng văn bản trong bài tập 2 và phần hướng dẫn soạn văn dưới đây để giúp bạn.)

Paragraph 1: My project is about ...

Paragraph 2: At the zoo, visitors can ...

Paragraph 3: In our geography lessons, we’re learning about ...

Lời giải chi tiết:

My project is about elephants. We can see them in Sai Gon Zoo. Sai Gon Zoo has been well-known as Vietnam’s oldest zoo – it’s more than 150 years old. Over a million people visit the zoo every year because they're interested in the fresh atmosphere and many many species of animals here.

At the zoo, visitors can play with elephants, communicate with them and feed them. 

In our geography lessons, we learn about the extinction of elephants. So we need to protect elephants, their habitat.

Tạm dịch:

Dự án của tôi là về voi. Chúng ta có thể thấy chúng ở Thảo cầm viên Sài Gòn. Sở thú Sài Gòn được biết đến là vườn thú lâu đời nhất Việt Nam - hơn 150 năm tuổi. Hơn một triệu người đến thăm sở thú mỗi năm vì họ thích bầu không khí trong lành và nhiều loài động vật ở đây.

Tại vườn thú, du khách có thể chơi với voi, giao tiếp với chúng và cho chúng ăn.

Trong các bài học địa lý của chúng tôi, chúng tôi tìm hiểu về sự tuyệt chủng của loài voi. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ loài voi, môi trường sống của chúng.Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.