Vocabulary and Listening - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần Vocabulary and Listening - Unit 5- SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look at the picture. Complete the words.

(Nhìn vào bức tranh. Hoàn thành các từ.)

Lời giải chi tiết:

1 Julie is very active, but her sister is lazy.

( Julie rất năng động, nhưng em gái lại lười biếng.)

2 Oscar is unfit, but his dad is very fit.

( Oscar thì không khỏe mạnh, nhưng bố của anh ấy lại rất khỏe.) 

3 Ollie eats healthy food, but Martin eats unhealthy food.

(Ollie ăn thức ăn lành mạnh, nhưng Martin ăn thức ăn không lành mạnh.)

4 Murat is well, but his brother is ill today.

(Hôm nay Mrat thì khỏe, nhưng anh trai anh ấy bị ốm.)

5 Katy is hungry, but Billy is thirsty.

 (Katy đói, nhưng Billy khát.)

Bài 2

2. Complete the dialogues with the given words. 

( Hoàn thành các đoạn thội thoại với các từ đã cho.)

active                    fit                    lazy                healthy                hungry

ill                     thirsty         tired               unfit 

'Is your grandfather very active? '

 'Yes, he goes out for a walk every day.'

1. 'Look. Paul is sitting down. ' 'Is he _____ after the game of football?'

2. 'Can you run up this mountain with me? ' 'No! I'm very____  because I never do any exercise.'

3. 'Do you want a drink? ' 'Yes, please. I'm very ____ . '

4. 'Fatma isn't at school. ' 'Is she ____?'

5. 'Is this drink _____?'  'No, it's very bad for you'

6. 'My brother never helps with the housework!' 

'Is he always _____ at home?'

7. 'I'm really ____ ! '  'It's OK. I can make you a sandwich.'

8. 'Is Sifa _____ ? ' 'Yes, she swims and plays basketball every week.' 

Phương pháp giải:

-active(a): năng động                    

-fit(a):khỏe mạnh                    

-lazy(a): lười biếng                

-healthy(a): tốt cho sức khỏe                

-hungry(a): đói

-ill(a): bệnh, ốm                   

-thirsty(a): khát         

-tired(a): mệt mỏi              

-unfit(a): không khỏe mạnh 

Lời giải chi tiết:

1. 'Look. Paul is sitting down. ' 'Is he tired after the game of football?'

( Nhìn kìa. Paul đang ngồi xuống. '' Anh ấy có mệt sau trận bóng đá không? ")

2. 'Can you run up this mountain with me? ' 'No! I'm very unfit because I never do any exercise.'

( 'Bạn có thể chạy lên ngọn núi này với tôi không? ' 'Không! Tôi rất không khỏe vì tôi không bao giờ tập thể dục. ')

3. 'Do you want a drink? ' 'Yes, please. I'm very thirsty. '

( 'Bạn có muốn uống một ly không? ' 'Vâng, làm ơn. Tôi rất khát. ')

4. 'Fatma isn't at school. ' 'Is she ill?'

( 'Fatma không ở trường. '' Cô ấy bị ốm à? ')

5. 'Is this drink healthy?'  'No, it's very bad for you'

( 'Thức uống này có tốt cho sức khỏe không?' 'Không, nó rất tệ cho bạn')

6. 'My brother never helps with the housework!' 'Is he always lazy at home?'

( 'Anh trai tôi không bao giờ giúp việc nhà!''Anh ấy luôn lười biếng ở nhà à?')

7. 'I'm really hungry! '  'It's OK. I can make you a sandwich.'

( 'Tôi thực sự đói! '  'Được rồi. Tôi có thể làm cho bạn một chiếc bánh sandwich. ')

8. 'Is Sifa fit? ' 'Yes, she swims and plays basketball every week.' 

 ( 'Sifa có khỏe mạnh không? "Có, cô ấy bơi và chơi bóng rổ mỗi tuần.")

Bài 3

3. Listen to Poppy and Ben answer the quiz. Write P next to Poppy's answers and B next to Ben's answers. 

(Nghe Poppy và Ben trả lời câu đố. Viết P bên cạnh câu trả lời của Poppy và B bên cạnh câu trả lời của

How healthy are you? 

1. It's a hot day and you're thirsty. What do you drink?

a. P        Some water

b.  _______ A very cold fizzy drink

c. _______ Some juice, like apple or grape juice

2. It's 11 a m. and you're hungry. What do you eat? 

a. _______ A healthy snack - maybe an apple or a pear

b. _______ A lot of crisps or some chocolate

c. _______ A small sandwich 

3. It's 9.30 on Saturday morning. What are you doing? 

a. _______ I'm walking into town. I'm always active.

b. _______ I'm in bed. I'm quite lazy sometimes. 

c. _______ I'm playing basketball. I'm really fit! 

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Interviewer: So, Poppy, let’s start with your answers to the quiz. Question 1:‘It’s a hot day and you’re thirsty. What do you drink?’ 

Poppy: Well, I drink a lot of water every day. I never have fizzy drinks and I don’t drink much juice ... so, it’s ‘a’. 

Interviewer:What about you, Ben? 

Ben: Well, like Poppy, I don’t have fizzy drinks, but I don’t drink much water either. If it’s a hot day, maybe some cold juice ... so it’s the last answer. 

Interviewer: Now, question two: ‘It’s 11 a.m. and you’re hungry. What do you eat?’ What’s your answer, Poppy? 

Poppy: It’s a small sandwich – I have my school dinner quite late and I don’t want to be hungry. And I don’t eat many unhealthy snacks, like crisps, and we have fruit with our school dinners, so it’s the sandwich. 

Interviewer: And Ben?

Ben: Perhaps a healthy snack, like some fruit. I love fruit! We can’t eat crisps or chocolate at our school, and I usually have sandwiches for lunch ... so, it’s answer ‘a’ for me. 

Interviewer: Question three, Poppy. ‘It’s 9.30 on Saturday morning. What are you doing?’ 

Poppy: Well I don’t like getting up late, so it’s not ‘b’. I think I’m walking into town with friends. I’m usually a very active person – but I don’t do much sport – I play basketball after school sometimes, that’s all ... so I’m not very fit. It’s the first answer for me. 

Ben: That’s easy! I’m active and fit most of the time. But I love my bed on a Saturday morning. I get up at about 10 a.m. I am lazy sometimes ... so I don’t think it’s ‘a’ or ‘c’ – it’s ‘b’. 

Interviewer: And now the next question ...

Tạm dịch bài nghe:

Người phỏng vấn: Vì vậy, Poppy, hãy bắt đầu với câu trả lời của bạn cho câu hỏi. Câu hỏi 1: 'Đó là một ngày nóng và bạn khát. Bạn uống gì?'

Poppy: Chà, tôi uống rất nhiều nước mỗi ngày. Tôi không bao giờ uống đồ uống có ga và tôi không uống nhiều nước trái cây ... vì vậy, đó là "a". 

Người phỏng vấn: Còn bạn thì sao, Ben?

Ben: Chà, giống như Poppy, tôi không thích đồ uống có ga, nhưng tôi cũng không uống nhiều nước. Nếu đó là một ngày nắng nóng, có thể là một ít nước trái cây lạnh ... vì vậy đó là câu trả lời cuối cùng.

Người phỏng vấn: Bây giờ, câu hỏi thứ hai: "Bây giờ là 11 giờ sáng và bạn đang đói. Bạn ăn gì? ”Câu trả lời của bạn là gì, Poppy?

Poppy: Đó là một chiếc bánh sandwich nhỏ - Tôi ăn tối ở trường khá muộn và tôi không muốn đói. Và tôi không ăn nhiều đồ ăn nhẹ không lành mạnh, như khoai tây chiên giòn và chúng tôi có trái cây trong bữa tối ở trường, vì vậy đó là bánh sandwich. 

Người phỏng vấn: Còn bạn thì sao, Ben?

Ben: Có lẽ là một món ăn nhẹ lành mạnh, như một số loại trái cây. Tôi yêu trái cây! Chúng tôi không thể ăn khoai tây chiên hoặc sô cô la ở trường của chúng tôi và tôi thường ăn bánh mì sandwich cho bữa trưa ... vì vậy, đó là câu trả lời "a" cho tôi.

Người phỏng vấn: Câu hỏi thứ ba, Poppy. ‘Bây giờ là 9 giờ 30 sáng thứ Bảy. Bạn đang làm gì đấy?'

Poppy: Chà, tôi không thích dậy muộn, vì vậy nó không phải là "b". Tôi nghĩ rằng tôi đang đi bộ vào thị trấn với bạn bè. Tôi thường là một người rất năng động - nhưng tôi không chơi thể thao nhiều - thỉnh thoảng tôi chơi bóng rổ sau giờ học, vậy thôi ... nên tôi không khỏe lắm. Câu trả lời của tôi là câu đầu tiên.

Ben: Thật dễ dàng! Tôi luôn hoạt động tích cực và phù hợp. Nhưng tôi yêu chiếc giường của mình vào một buổi sáng thứ bảy. Tôi thức dậy vào khoảng 10 giờ sáng. Đôi khi tôi lười biếng ... vì vậy tôi không nghĩ đó là "a" hay "c" - đó là "b".

Người phỏng vấn: Và bây giờ là câu hỏi tiếp theo....

Lời giải chi tiết:

How healthy are you? 

1. It's a hot day and you're thirsty. What do you drink?

a. Some water

b.  ___ A very cold fizzy drink

c. B     Some juice, like apple or grape juice

2. It's 11 a m. and you're hungry. What do you eat? 

a. B      A healthy snack - maybe an apple or a pear

b. ____A lot of crisps or some chocolate

c. P      A small sandwich 

3. It's 9.30 on Saturday morning. What are you doing? 

a. P        I'm walking into town. I'm always active.

b. B        I'm in bed. I'm quite lazy sometimes. 

c. _____ I'm playing basketball. I'm really fit! 

Bài 4

 4. Listen again and write True or False.

( Nghe lại và viết ĐÚNG hoặc SAI)

Poppy sometimes has fizzy drinks.   False.

1. Ben doesn't drink much water. ____

2. Poppy has school dinners. ____

3. Ben can have chocolate or crisps at school. ____

4. Poppy sometimes plays basketball after school. ____

5. Poppy is very fit. ____

6. Ben gets up at 10.30. ____

Lời giải chi tiết:

1.True   

2.True   

3.False   

4.True   

5.False   

6.False   

1.True   

(Ben không uống nhiều nước.)

Bài 5

 

5. Complete the sentences.

(Hoàn thành câu.)

When I'm ill, I sometimes go to the doctor.

I'm unfit because I don't do any exercise.

1. I'm fit / unfit because I ___________

2. When I'm hungry, I ___________

3. When I'm thirsty, I ___________

4. If I'm tired, I ___________

5. I eat healthy food like ___________

6. I sometimes eat unhealthy food such as ___________

Lời giải chi tiết:

1.I'm fit because I usually do exercises.

( Tôi khỏe mạnh vì tôi thường xuyên tập thể dục.)

2. When I'm hungry, I eat so much.

( Khi đói, tôi ăn rất nhiều.)

3. When I'm thirsty, I want to drink some cold juice.

( Khi khát, tôi muốn uống 1 ít nước trái cây lạnh.)

4. If I'm tired, I want to sleep.

( Nếu tôi mệt, thì tôi muốn ngủ.)

5. I eat healthy food like vegetables and fruit.

( Tôi ăn thức ăn tốt cho sức khỏe như rau và trái cây.)

6. I sometimes eat unhealthy food such as pizza and hamburger.

( Thỉnh thoảng tôi ăn thức ăn ko tốt cho sức khỏe  như pizza và hăm-bơ-gơ.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.