Vocabulary and Listening: Life events - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)


Tổng hợp các bài tập phần: Vocabulary and Listening: Life events - Unit 7 - SBT Tiếng Anh 6 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Put the life events in the correct order. Number the phrases 1-8.

(Đặt các sự kiện trong cuộc sống theo đúng thứ tự. Đánh số các cụm từ 1-8.)

a. ____ get a university qualification

b. 1    be born

c. ____ get a job

d. ____ leave school

e. ____ die

f. ____ have children

g. ____  get married

h. ____  go to school

Lời giải chi tiết:

a. get a university qualification: có bằng đại học

b. 1 be born: được sinh ra

c. get a job: có việc làm

d. leave school: ra trường

e. die: chết

f. 7  have children: có con

g. 6 get married: kết hôn

h. go to school: đi học

Bài 2

 2. Complete the text using the past simple form of the given verbs. 

(Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ đã cho.)

get a job              grew up               go to school                 leave school                 not go                       not get a qualification                    travel 

Lời giải chi tiết:

1. went to school 2. left school    3. didn’t go   
4. didn’t get a qualification 5. got a job 6. travelled

THE WORLD’S TALLEST LIVING MAN

The world's tallest living man is Sultan Kösen. He was born in 1982 and he grew up in Mardin in south-east Turkey. When he was a boy he (1) went to school near his home. But he (2) left school early because it was difficult for him because of his height. He (3) didn’t go to university and he (4) didn’t get a qualification. After school, he (5) got a job and he worked from time to time as a farmer. He first became famous in 2009. This was when he first got the title of 'The World's Tallest Living Man'. In March 2014 he visited Australia, and in November 2014, he (6) travelled to London and he met the world's shortest living man at the time - Chandra Bahadur Dangi from Nepal. Sadly, Chandra died in September 2015.

Tạm dịch:

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG SỐNG CAO NHẤT THẾ GIỚI

Người đàn ông đang sống cao nhất thế giới là Sultan Kösen. Anh sinh năm 1982 và lớn lên ở Mardin, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Khi còn là một cậu bé, anh đi học ở trường gần nhà. Nhưng anh ấy đã nghỉ học sớm vì nó khó khăn cho anh ấy vì chiều cao của anh ấy. Anh ấy không học đại học và không đạt được bằng cấp. Sau khi ra trường, anh ấy kiếm được việc làm và thỉnh thoảng anh ấy làm nông dân. Anh ấy trở nên nổi tiếng lần đầu tiên vào năm 2009. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhận được danh hiệu 'Người đàn ông sống cao nhất thế giới'. Vào tháng 3 năm 2014, anh đến thăm Úc, và vào tháng 11 năm 2014, anh đến London và gặp người đàn ông thấp nhất thế giới vào thời điểm đó - Chandra Bahadur Dangi đến từ Nepal. Đáng buồn thay, Chandra đã qua đời vào tháng 9/2015.

Bài 3

 3. Listen and complete the answers to the question.

(Nghe và hoàn thành câu trả lời cho câu hỏi.)Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Pauline Musters was born on 26th February 1876 in a small village in the south of the Netherlands and she grew up there, too. When she was a baby, she was only thirty centimetres long. And as an adult she was sixty-one centimetres tall – that makes her the shortest woman who ever lived. From an early age, Pauline appeared at the theatre. At first, people came to look at her because she was very small. But later she learned to dance and people came to watch her amazing dancing, too. People loved Pauline and she had many different names. Perhaps her most famous name was ‘Princess Pauline.’ She often had very beautiful clothes, like a princess. Pauline became very famous at a young age. She was popular in the Netherlands and also in many other places. She travelled to a number of different countries. She went to Germany, France, the USA and the UK. A lot of people came to see her in all these places. Her last visit was to the USA in 1894. She appeared at an important theatre in New York on New Year’s Eve. But she became very ill on her visit, and she died on 1st March 1895, far from her home. She was only nineteen years old. People were very sad when she died.

Tạm dịch bài nghe:

Pauline Musters sinh ngày 26 tháng 2 năm 1876 tại một ngôi làng nhỏ ở phía nam Hà Lan và cô cũng lớn lên ở đó. Khi còn là một đứa bé, cô ấy chỉ dài ba mươi phân. Và khi trưởng thành, cô cao 61 cm - điều đó khiến cô trở thành người phụ nữ thấp nhất từng sống. Ngay từ khi còn nhỏ, Pauline đã xuất hiện tại nhà hát. Lúc đầu, mọi người đến nhìn cô ấy vì cô ấy rất nhỏ. Nhưng sau đó cô ấy đã học khiêu vũ và mọi người cũng đến xem điệu nhảy tuyệt vời của cô ấy. Mọi người yêu quý Pauline và cô ấy có nhiều tên khác nhau. Có lẽ cái tên nổi tiếng nhất của cô là ‘Công chúa Pauline.’ Cô thường mặc những bộ quần áo rất đẹp, giống như một nàng công chúa. Pauline trở nên rất nổi tiếng khi còn trẻ. Cô ấy đã nổi tiếng ở Hà Lan và cả ở nhiều nơi khác. Cô ấy đã đi du lịch đến một số quốc gia khác nhau. Cô đã đến Đức, Pháp, Mỹ và Anh. Rất nhiều người đã đến gặp cô ở tất cả những nơi này. Chuyến thăm cuối cùng của cô là đến Mỹ vào năm 1894. Cô xuất hiện tại một nhà hát quan trọng ở New York vào đêm giao thừa. Nhưng cô bị ốm nặng trong chuyến thăm của mình, và cô mất vào ngày 1 tháng 3 năm 1895, xa nhà. Cô chỉ mới mười chín tuổi. Mọi người rất đau buồn khi cô ấy qua đời.

Lời giải chi tiết:

1. south 2. 61   3. theatre  
4Pauline    5. the USA    6. March

Pauline Musters - the smallest woman who ever lived

(Pauline Musters - người phụ nữ nhỏ nhất từng sống)

When was Pauline Musters born? - On 26 February 1876.

(Pauline Musters sinh năm nào? - Ngày 26 tháng 2 năm 1876.)

1. Where did she grow up?

(Bà ấy lớn lên ở đâu?)

She grew up in a village in the south of the Netherlands.

(Bà lớn lên ở một ngôi làng ở phía nam Hà Lan.)

2. How tall was she when she was an adult?

(Bà ấy cao bao nhiêu khi trưởng thành?)

She was 61 cm tall.

(Bà ấy cao 61 cm.)

3. How did she become famous?

(Làm thế nào mà cô ấy trở nên nổi tiếng?)

She often appeared at the theatre.

(Bà thường xuyên xuất hiện tại nhà hát.)

4. What did people call her?

(Mọi người gọi bà ấy là gì?)

People called her "Princess Pauline”.

(Mọi người gọi cô là “Công chúa Pauline”)

5. Did she travel?

(Bà ấy có đi du lịch không?)

Yes, she did. She went to different countries such as Germany, France, Britain and the USA.

(Bà ấy có. Bà đã đến nhiều quốc gia khác nhau như Đức, Pháp, Anh và Mỹ.)

6. When did she die?

(Bà mất khi nào?)

She died on 1st March 1895.

(Bà qua đời vào ngày 1 tháng 3 năm 1895.)

Bài 4

4. Listen again and write True or False.

(Nghe lại và viết Đúng hoặc Sai.)

Pauline ... 

was thirty-six centimeters long when she was a baby. False

(dài ba mươi sáu cm khi cô ấy còn là một đứa trẻ. SAI)

1. was good at dancing.

2. often had very nice clothes.

3. only became famous when she was older. 

4. appeared at a theatre in New York on New Year's Day.

5. died because she became ill. 

6. was eighteen when she died.

Lời giải chi tiết:

1. True  2. True    3. False   
4. False    5. True 6. False

1. was good at dancing. True 

(nhảy giỏi. ĐÚNG)

2. often had very nice clothes. True   

(thường có quần áo rất đẹp. ĐÚNG)

3. only became famous when she was older. False

(chỉ trở nên nổi tiếng khi cô ấy lớn hơn. SAI)

4. appeared at a theatre in New York on New Year's Day. False

(xuất hiện tại một nhà hát ở New York vào ngày đầu năm mới. SAI)

5. died because she became ill. True

(qua đời vì cô ấy bị bệnh. ĐÚNG)

6. was eighteen when she died. False

(mười tám tuổi khi cô ấy chết. SAI)

Bài 5

 5. Imagine you are very famous. Write about your life using the past simple. Use the given verbs to help you. 

(Hãy tưởng tượng bạn rất nổi tiếng. Viết về cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng quá khứ đơn giản. Sử dụng các động từ đã cho để giúp bạn.)

be born                get a job                     get a qualification in                  go to university                 

 grow up                        leave school                        travel 

Lời giải chi tiết:

I was born on 20th May 1996 in a small village in the north of Vietnam. I spend 18 years living and studying there until I graduated from high school. In 2014, I moved to Ha Noi for university and then I started to become famous for my talent in college. I sang and played the guitar for the university’s music club. One year later, I joined in the famous music competition called “ Vietnam idol” and I became the champion. I sang at many concerts in different cities. I was too busy so I couldn’t concentrate on my studying that made my parents really dissapointed. Therefore,  I decided to stop singing and focus on my studying. I got a university qualification in 2019 and got a good job with high salary. 

Tạm dịch:

Tôi sinh ngày 20 tháng 5 năm 1996 tại một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Tôi dành 18 năm sống và học tập ở đó cho đến khi tốt nghiệp trung học. Năm 2014, tôi chuyển đến Hà Nội học đại học và sau đó tôi bắt đầu nổi tiếng nhờ tài năng của mình ở trường đại học. Tôi đã hát và chơi guitar cho câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học. Một năm sau, tôi tham gia cuộc thi âm nhạc nổi tiếng mang tên “Thần tượng Việt Nam” và tôi đã trở thành quán quân. Tôi đã hát ở nhiều buổi hòa nhạc ở các thành phố khác nhau. Tôi quá bận rộn nên không thể tập trung vào việc học khiến bố mẹ rất thất vọng. Vì vậy, tôi quyết định dừng ca hát và tập trung vào việc học của mình. Tôi đã có bằng đại học vào năm 2019 và có một công việc tốt với mức lương cao.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.