Kinds and function — Các loại và chức năng của danh từ


Có 4 loại danh từ trong tiếng Anh: Danh từ chung, Danh từ riêng, Danh từ trừu tượng, Danh từ tập hợp.

A. Có 4 loại danh từ trong tiếng Anh :

— Danh từ chung (common nouns):dog (chó), man (người), table (bàn).

— Danh từ riêng (proper nouns) : France (Pháp), Madrid (Madrid), Mrs Smith (Bà Smith), Tom (Tom).

— Danh từ trừu tượng (Abstract nouns) : beauty (cái đẹp), charity (lòng từ thiện), courage (lòng can đảm), fear (sự sợ hãi), joy (niềm vui).

— Danh từ tập hợp (Collective nouns) : crowd (đám đông), flock (đàn, bầy), group (nhóm), swarm (bầy, đàn), team (đội).

B. Một danh từ có thể có chức năng là :

— Chủ từ của một động từ : Tom arrived (Tom đã đến).

— Bổ túc từ (complement) của động từ be, become (trở nên), seem (dường như) : Tom is an actor (Tom là một diễn viên).

— Túc từ (object) của một động từ : I saw Tom (Tôi đã thấy Tom).

— Túc từ của một giới từ (preposition)

   I spoke to Tom (Tôi đã nói với Tom).

— Một danh từ cũng có thể ở trong sở hữu cách : Tom’s book (Sách cùa Tom).

loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm