Giải bài 4.46 trang 69 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D, E như Hình 4.51. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta AEB,\Delta DEC\) là các tam giác cân đỉnh E.

b) \(AB\parallel CD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

-Chứng minh: \(\Delta ADB = \Delta BCA\left( {ch - cgv} \right)\)

- Chứng minh: \(\Delta ADC = \Delta BCD\left( {c - g - c} \right)\)

b) Chứng minh \(\widehat {ABD} = \widehat {CDB}\) 

Lời giải chi tiết

a)

- Xét \(\Delta ADB\) và \(\Delta BCA\) có:

\(\begin{array}{l}\widehat {ADB} = \widehat {BCA} = {90^0}\\AD = BC\left( {gt} \right)\\AB:Chung\\ \Rightarrow \Delta ADB = \Delta BCA\left( {ch - cgv} \right)\\ \Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {BAC}\\ \Rightarrow \widehat {EAB} = \widehat {BAC} = \widehat {ABD} = \widehat {EBA}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta AEB\) cân tại đỉnh E.

\(\Delta ADB = \Delta BCA \Rightarrow BD = AC,\widehat {DAB} = \widehat {CBA}\)

Lại có: \(\widehat {DAC} = \widehat {DAB} - \widehat {CAB} = \widehat {CBA} - \widehat {ABD} = \widehat {CBD}\)

- Xét \(\Delta ADC\) và \(\Delta BCD\) có:

AD = BC

AC = BD

\(\widehat {DAC} = \widehat {CBD}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \Delta ADC = \Delta BCD\left( {c - g - c} \right)\\ \Rightarrow \widehat {DCA} = \widehat {CDB}\end{array}\)

Như vậy \(\widehat {DCE} = \widehat {DCA} = \widehat {CDB} = \widehat {CDE}\)

Vậy tam giác DEC cân tại E.

b)

Ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {ABD} = \widehat {ABE} = \dfrac{{\widehat {ABE} + \widehat {BAE}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {AEB}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {DEC}}}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{\widehat {DCE} + \widehat {CDE}}}{2} = \widehat {CDE} = \widehat {CDB}\end{array}\)

Vậy \(AB\parallel CD\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay