Giải bài 4.46 trang 69 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D, E như Hình 4.51. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta AEB,\Delta DEC\) là các tam giác cân đỉnh E.

b) \(AB\parallel CD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

-Chứng minh: \(\Delta ADB = \Delta BCA\left( {ch - cgv} \right)\)

- Chứng minh: \(\Delta ADC = \Delta BCD\left( {c - g - c} \right)\)

b) Chứng minh \(\widehat {ABD} = \widehat {CDB}\). 

Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

- Xét \(\Delta ADB\) và \(\Delta BCA\) có:

\(\widehat {ADB} = \widehat {BCA} = {90^0}\\AD = BC\left( {gt} \right)\\AB:Chung\\ \Rightarrow \Delta ADB = \Delta BCA\left( {ch - cgv} \right)\)

\( \Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {BAC}\) ( 2 góc tương ứng)

Hay \(\widehat {EAB} = \widehat {EBA}\)

\( \Rightarrow \Delta AEB\) cân tại đỉnh E.

Vì \(\Delta ADB = \Delta BCA \Rightarrow BD = AC,\widehat {DAB} = \widehat {CBA}\)

Lại có: \(\widehat {DAC} = \widehat {DAB} - \widehat {CAB} = \widehat {CBA} - \widehat {ABD} = \widehat {CBD}\)

- Xét \(\Delta ADC\) và \(\Delta BCD\) có:

AD = BC

AC = BD

\(\widehat {DAC} = \widehat {CBD}\)

\( \Rightarrow \Delta ADC = \Delta BCD\left( {c - g - c} \right)\)

\(\Rightarrow \widehat {DCA} = \widehat {CDB}\) (2 góc tương ứng)

Hay \(\widehat {DCE} = \widehat {CDE}\)

Vậy tam giác DEC cân tại E.

b)

Ta có:

\(\widehat {ABD} \) \( = \widehat {ABE} \) \( = \dfrac{{\widehat {ABE} + \widehat {BAE}}}{2} \) \( = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {AEB}}}{2} \) \( = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {DEC}}}{2}\) \( = \dfrac{{\widehat {DCE} + \widehat {CDE}}}{2} \) \( = \widehat {CDE} \) \( = \widehat {CDB}\)

Mà 2 góc \(\widehat{ABD}\) và \(\widehat{CDB}\) ở vị trí so le trong

Vậy \(AB// CD\) (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí