Giải bài 4.20 trang 79 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Mỗi hình sau có các cặp tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông để chứng minh các cặp tam giác trên bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)      Xét 2 tam giác vuông ABC và ADC có:

\(\widehat {ACB} = \widehat {ACD}( = 90^\circ )\)

AC chung

\(\widehat {BAC} = \widehat {DAC}\)(gt)

=>\(\Delta ABC = \Delta ADC\)(g.c.g)

b) Xét 2 tam giác vuông HEG và GFH có:

HE=GF(gt)

HG chung

=>\(\Delta HEG = \Delta GFH\)(c.h-c.g.v)

c) Xét 2 tam giác vuông QMK và NMP có:

QK=NP

\(\widehat K = \widehat P\)

=>\(\Delta QMK = \Delta NMP\)(cạnh huyền – góc nhọn)

d) Xét 2 tam giác vuông VST và UTS có:

VS=UT

ST chung

=>\(\Delta VST = \Delta UTS\)(c.g.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm