Bài 1.5, 1.6 trang 4 SBT Hóa học 12


Giải bài 1.5; 1.6 trang 4 sách bài tập Hóa học 12 Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là gì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.5.

Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.     B. propyl fomat.

C. ancol etylic.            D. etylaxetat.

Phương pháp giải:

Dựa vào đáp án để chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết:

Đáp án A: \({C_2}{H_5}COOC{H_3} + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}{C_2}{H_5}COOH + C{H_3}OH\)

Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

Đáp án B: \(HCOO{C_3}{H_7} + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}HCOOH + {C_3}{H_7}OH\)

Sản phẩm thủy phân không thể điều chế trực tiếp ra chất còn lại.

Đáp án C: ancol etylic không bị thủy phân

Đáp án D: \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\xrightarrow{{xt,{t^o}}}C{H_3}COOH + {H_2}O\)

\( \to \) Chọn D.

Câu 1.6.

Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử C3H602 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5       B. HCOOC3H7

C. CH3COOCH3     D. CH3COOC2H5

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng tìm khối lượng ancol.

Vì X là este đơn chức nên nancol = n\( \to \) Mancol

\( \to \) este X.

Lời giải chi tiết:

\({n_X} = \dfrac{{3,7}}{{74}} = 0,05\,\,mol\)

\({m_{NaOH}} = \dfrac{{100.4}}{{100}} = 4\,\,gam\)

Bảo toàn khối lượng: m+ mNaOH = m­rắn + mancol

                          \( \to \) 3,7 + 4 = 5,4 + mancol

                          \( \to \)   mancol = 2,3 gam

Vì X là este đơn chức nên nancol = nX = 0,05 mol

\( \to \) \({M_{ancol}} = \dfrac{{2,3}}{{0,05}} = 46 \to Ancol:{C_2}{H_5}OH\)

\[ \to {\text{Este:HCOO}}{{\text{C}}_2}{H_5}\]

\( \to \) Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 12

  - Giải bài 1.7 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M.

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4.4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan.Tìm công thức cấu tạo của X

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập hóa học 12. Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

 • Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 12. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%

 • Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.11 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44

 • Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ z (có xúc tác là axit H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí CO (đktc) và 2,7 g nước.

 • Bài 1.13 trang 5 SBT Hoá học 12

  Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập hóa học 12. Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

 • Bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 SBT Hóa học 12

  Giải bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 trang 3 sách bài tập Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.