Đề ôn tập học kì 2 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh lớp 7

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 7 sắp tới.

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7

Xem lời giải

Xem thêm