Bài 51. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bình chọn:
4.3 trên 187 phiếu
Quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. Quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Sinh học 7. Thảo luận, quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Xem chi tiết

Nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt khỉ và vượn. Nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt khỉ và vượn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 168 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 51.4 và các thông tin trên, hãy nêu những đặc điểm đặc trưng nhất để: Phân biệt khỉ và vượn; phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn

Xem chi tiết

Đặc điểm chung của lớp thú. Đặc điểm chung của lớp thú.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 169 SGK Sinh học 7. Thảo luận nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 169 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 169 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 169 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 169 sgk sinh học 7 Bài 2 trang 169 sgk sinh học 7

Giải bài 2 trang 169 SGK Sinh học 7. So sánh đặc điếm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 169 SGK Sinh học 7 Bài 3 trang 169 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 169 SGK Sinh học 7. Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú.

Xem chi tiếtHỏi bài