Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo mẫu hình 53.1. Kẻ đường mũi tên cho từng đại diện theo mẫu hình 53.1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 172 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển. Đọc bảng sau, điền vào cột trống của bảng tên những đại diện động vật sao cho tương ứng với các đặc điểm của cơ quan di chuyển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 174 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 174 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 174 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 174 SGK Sinh học 7. Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chỉ có một hình thức di chuyển.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 174 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 174 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh học 7. Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng. Đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 176 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7 Bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7. Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Xem chi tiết
Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi. Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 179 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính. Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 179 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống. Lựa chọn từ thích hợp điền vào các ô trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 181 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 181 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh học 7. Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 181 SGK Sinh học 7. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Xem chi tiết
Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay. Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 182 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn. Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành thân mềm hơn hay là gần với động vật có xương sống hơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 184 SGK Sinh học 7.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 184 sgk sinh học 7 Bài 1 trang 184 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 184 SGK Sinh học 7. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 184 SGK Sinh học 7 Bài 2 trang 184 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 184 SGK Sinh học 7. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất