Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hóa học 11.

Đề bài

Câu 1. Một dung dịch có chứa: a mol Na+; b mol Fe3+; c mol \(NO_3^ -\) ,d mol \({\rm{  SO}}_4^{2 - }.\) Hãy tìm biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d.

Câu 2. Tiến hành trộn 40ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

Câu 3. Chia 19,8 gam Zn(OH)2 làm hai phần bằng nhau:

a) Cho 150ml dung dịch H2SO4 1M vào phần một. Tính khối lượng muối tạo thành.

b) Cho 150ml dung dịch NaOH 1M vào phần hai. Tính khối lượng muối tại thành.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Tổng số mol của điện tích âm bằng tổng số mol của điện tích dương nên:

\(a + 3b = c +2d\)

Câu 2.

 Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,01\left( {mol} \right);\) \(\,{n_{NaOH}} = 0,03\left( {mol} \right)\)

 \(\begin{array}{l}2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\left( * \right)\\0,02{\rm{   }} \leftarrow {\rm{  0,01                                          }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (*) \( \Rightarrow \) nNaOH dư = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

\( \Rightarrow \left[ {O{H^ - }} \right] = 0,1M \Rightarrow pOH = 1\)

\(\Rightarrow pH = 13\)

Câu 3.

Ta có: \({n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}} = \dfrac{{19,8}}{{99}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)/ 1 phần = 0,1 (mol)

Cách : Ta có \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:     \(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + 2{H_2}O\left( 1 \right)\\{\rm{   0,1  }} \;\;\;\to \;\;\;\;\;     0,1      \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;      0,1                    \left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (1) ta thấy: \({n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}:{n_{{H_2}S{O_4}}} = 1:1;\)

\({n_{{H_2}S{O_4}}} > {n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (1) thì H2SO4 dư.

Từ (1) số mol muối thu được: 0,1 (mol)

Vậy khối lượng muối thu được là:

  mmuối = \(0,1 \times 161 = 16,1\left( {gam} \right)\)

Cách 2:

Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15\left( {mol} \right) = {n_{SO_4^{2 - }}} \)

\(\Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,15 \times 2 = 0,3\left( {mol} \right)\)

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2{H^ + } \to Z{n^{2 + }} + 2{H_2}O\left( 2 \right)\\{\rm{   0,1 }}\;\;\; \to   \;\;\;\;\;  0,2         \;\;\;\;\;\;\;\;\;0,1                        \left( {mol} \right)\end{array}\)

Lập tỉ số:

\(\dfrac{{{n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}}}{1} = 0,1 < \dfrac{{{n_{{H^ + }}}}}{2} = \dfrac{{0,3}}{2} = 0,15\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (2) thì H+ còn dư.

Khối lượng muối thu được là:

mmuối \( = {m_{Z{n^{2 + }}}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}}\)\(\; = 0,1 \times 65 + 0,1 \times 96 = 16,1\left( {gam} \right)\)

b) Tính khối lượng muối tạo thành ở phần 2:

Cách 1:

Ta có: \({n_{NaOH}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Zn{O_2} + 2{H_2}O\left( 1 \right)\\0,075 \;\;\;\;\leftarrow\;\;\;\;\; {\rm{      0,15        \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;     0,075                  }}\left( {mol} \right)\\Do{\rm{  }}\dfrac{{{n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}}}{1} = 0,1 > \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{2} = \dfrac{{0,15}}{2} = 0,075\end{array}\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (1) thì NaOH hết.

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{N{a_2}Zn{O_2}}} = 0,075\left( {mol} \right)\)

\( \Rightarrow {n_{N{a_2}Zn{O_2}}} = 0,075 \times 143 = 10,725\left( {gam} \right)\)

Cách 2: Sử dụng phương trình ion:

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2O{H^ - } \to ZnO_2^{2 - } + 2{H_2}O\\0,075\;\;\;{\rm{   }} \leftarrow {\rm{  \;\;\;\;0,15          \;\;\;\;\;\;\;0,075                  }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{ZnO_2^{2 - }}} = 0,075\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {m_{ZnO_2^{2 - }}} = 0,075 \times 97 = 7,27\left( {gam} \right)\)

Mà mmuối = \({m_{N{a^ + }}} + {m_{ZnO_2^{2 - }}} \)\(\;= 0,15 \times 23 + 7,275 = 10,725\left( {gam} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.