Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương I - Hóa học 11.

Đề bài

Câu 1: Cho dung dịch axit CH3COOH 0,1M.

Biết \({K_{C{H_3}COOH}} = 1,{75.10^{ - 5}};\) \(\lg {K_{C{H_3}C{\rm{OO}}H}} =  - 4,757\)

- Tính nồng độ của các ion trong dung dịch và tính pH.

- Tính độ điện li \(\alpha \) của axit trên.

Câu 2. Cho các oxit sau: \(S{O_3},C{l_2}{O_7},Pb{O_2},CaO\). Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit của các oxit trên.

Câu 3. Cho a mol CO2 vào dung dịch chứa 2a mol KOH thu được dung dịch X. Cho X dư vào dung dịch Al(NO3)3 thì sẽ có hiện tượng gì?

Lời giải chi tiết

Câu 1. Phương trình điện li:

Gọi \(\alpha \) là độ điện li của axit

Hằng số cân bằng Ka:

\({K_a} = \dfrac{{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {C{H_3}{\rm{CO}}{{\rm{O}}^ - }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}{\rm{COOH}}} \right]}}\)\(\, = \dfrac{{{{\left[ {{H^ + }} \right]}^2}}}{{\left[ {C{H_3}{\rm{COOH}}} \right]}}\)

Cách 1:

\({K_a} = \dfrac{{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}{\rm{COOH}}} \right]}} \)\(\,= \dfrac{{C\alpha .C\alpha }}{{C - C\alpha }} = \dfrac{{{{\left( {C\alpha } \right)}^2}}}{{C\left( {1 - \alpha } \right)}} = \dfrac{{C{\alpha ^2}}}{{1 - \alpha }}\)

Vì CH3COOH là axit yếu nên \(\alpha \) nhỏ, giả sử \(1 - \alpha  \approx 1\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {K_a} = C{\alpha ^2} \Rightarrow C\alpha  = \sqrt {C{K_a}} \\\left[ {{H^ + }} \right] = \sqrt {C{K_a}}  \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \sqrt {0,1 \times 1,75 \times {{10}^{ - 5}}} \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\; = \sqrt {1,{{75.10}^{ - 3}}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;= 1,{323.10^{ - 3}}\left( {mol/l} \right)\\ \Rightarrow pH = - \lg \sqrt {C{K_a}}  \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{1}{2}\left( { - \lg {K_a} - \lg C} \right) \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{1}{2}\left( {4,757 + 1} \right) = 2,88\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\text{Độ điện li }\alpha :{\rm{ C}}\alpha  = \sqrt {C{K_a}} \\ \Rightarrow \alpha  = \dfrac{{\sqrt {C{K_a}} }}{C}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{{\sqrt {0,1 \times 1,{{755.10}^{ - 5}}} }}{{0,1}}\\\;\;\;\;\;\;\;\; = \sqrt {1,{{75.10}^{ - 4}}} \\ \;\;\;\;\;\;\;\;= 1,{32.10^{ - 2}}\;hay\;1,32\% \end{array}\)

Cách 2: Gọi:

\(\begin{array}{l}\left[ {{H^ + }} \right] = \left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right] = x;\\ \left[ {C{H_3}COOH} \right] = C - x\\ \Rightarrow {K_a} = \dfrac{{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {C{H_3}CO{O^ - }} \right]}}{{\left[ {C{H_3}COOH} \right]}} = \dfrac{{{x^2}}}{{C - x}}\\ \Rightarrow {x^2} = {K_a}\left( {C - x} \right)\\ \Leftrightarrow {x^2} + {K_a}x - {K_a}.C = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} + 1,{75.10^{ - 5}}x - 1,{75.10^{ - 6}} = 0\left( 1 \right)\end{array}\)

Giải phương trình (1) và loại nghiệm âm, ta có:

\(x = 1,{3.10^{ - 3}} = \left[ {{H^ + }} \right] \)

\(\Rightarrow pH =  - \lg 1,{3.10^{ - 3}} \approx 2,88.\)

Câu 2.

Tính phi kim của các nguyên tố  được sắp xếp theo chiều tăng dần:

Ca < Pb < S < Cl

\( \Rightarrow \) Tính axit cũng tăng dần: CaO < PbO2 < SO3 < Cl2O7.

Câu 3: Phản ứng:

                 \(\begin{array}{l}C{O_2} + 2KOH \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O\\{\rm{a}} \to \;\;\;\;{\rm{2a                                            }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Dung dịch X chứa K2CO3 nên có các quá trình sau:

          \(\begin{array}{l}{K_2}C{O_3} \to 2{K^ + } + CO_3^{2 - }\\Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} \to A{l^{3 + }} + 3NO_3^ - \\CO_3^{2 - } + HOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} HCO_3^ -  + O{H^ - }\\HCO_3^ -  + HOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} C{O_2} \uparrow  + {H_2}O + O{H^ - }\\A{l^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \end{array}\)

                                       (keo trắng)

Vậy phản ứng xảy ra là:

\(2Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3{K_2}C{O_3} + 3{H_2}O \to \)\(\;2Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3C{O_2} \uparrow  + 6KN{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.


Gửi bài