Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 - Chương I - Hóa học 11


Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCI rắn, khan

B. CaCl nóng chảy

C. NaOH nóng chảy

D. HBr hòa tan trong nước

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hoặc khi nóng chảy

D. Sự điện li là quá trình oxi hóa - khử xảy ra trong dung dịch.

Câu 3: Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/I, nồng độ ion OH ở 25 độ C là:

A.[OH-]=1,0.10-1.

B.[OH-]=1,0.10-12

C.[OH] = 1,0.10-2

D. [OH-] = 1,0.10-19

Câu 4: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AICl3 & CuSO4

B. NaHSO4 & Na2CO3

C. NaAlO2 & HCI

D. CaCl2 & AgNO3

Câu 5: Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCI có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có

pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 6: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về

nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 A. [H+] = 0,10 M

B. [H+] < [CH3COO-]

C. [H+] > [CH3COO-]

D. [H+] < 0,10M

Câu 7: Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+ , c mol NO3-  và d mol CI-. Biểu thức nào dưới đây là đúng ?

A. a+2b=c+2d

B. a+2b=c+d

C. a+b=c+d

D. 2a+b=2c+d

Câu 8: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. NaNO3

B. KBr

C. Fe(NO3)3

D. KI

Câu 9:Phương trình H+ + OH- → H2O  là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

A. HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O

B. H2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4 + 2H2O

C. HNO3 +NaOH → NaNO3 + H2O

D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Câu 10: Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit

B. Trung tính

C. Kiểm

D. Không xác định được

Câu 11: Chất điện li mạnh là chất:

A. Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.

B. Dễ nhường electron cho chất khác.

C. Làm đổi màu chất chỉ thị màu

D. Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7.

Câu 12: Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

A. Axit

B. Trung tính

C. Bazơ

D. Muối

Câu 13: Muối trung hòa là loại muối:

A. Tạo bởi axit mạnh và bazo yếu

B. Không còn khả năng phân li ra ion H+ trong gốc axit

C. Không có khả năng phản ứng với axit và bazo

D. Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh

Câu 14: Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa

A. 0,2 mol Al2(SO4)3

B. 0,4 mol AI3+

C. 1,8 mol Al2(SO4)3

D. Cả A và B đều đúng

Câu 15: Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

A. Các cation

B. Các anion

C. Các phân tử hòa tan

D. Cation và anion

Lời giải chi tiết

Câu 1

Chất không dẫn điện được là KCl rắn, khan

Đáp án A

Câu 2

Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hoặc nóng chảy

Đáp án C

Câu 3

Ta có phương trình điện li:

HNO3 → H+ + NO3-

[H+] = [HNO3] = 0,01 mol/l

pH = 2 => pOH = 12

=> [OH] = 10-12

Đáp án B

Câu 4

Cặp chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là chất không có khả năng tác dụng với nhau

NaHSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

NaAlO2 + HCl → AlCl3 + NaCl + H2O

CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl

Đáp án A

Câu 5

Ta gọi thể tích lúc trước và sau khi pha loãng lần lượt là V1 và V2

=> Ta có: \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 2}}}} = {10^{ - 1}}\).

Mặt khác V1 = 10ml => V2 = 100ml

=> Lượng nước cất cần thêm vào là: 100 – 10 = 90 ml

Đáp án B

Câu 6

Ta có phương trình điện li:

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Vì CH3COOH là chất không điện li hoàn toàn nên ta luôn có được: [H+] < 0,10M

Đáp án D

Câu 7

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

Tổng lượng điện tích dương bằng tổng lượng điện tích âm

a + 2b = c + d

Đáp án B

Câu 8

Dung dịch muối có pH < 7 (Môi trường axit) là dung dịch muối của kim loại yếu và gốc axit mạnh

Đáp án C

Câu 9

Đáp án C

Câu 10

Đáp án C

Câu 11

Chất điện li mạnh là chất: Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.

Đáp án A

Câu 12

Dung dịch NaCl là dung dịch muối của axit mạnh và kim loại mạnh nên có môi trường trung tính

Đáp án B

Câu 13

Muối trung hòa là muối không còn khả năng phân li ra ion H+ trong gốc axit

Một số muối trung hòa đặc biệt: Na2HPO3; NaH2PO2

Đáp án B

Câu 14

Ta có phương trình điện li:

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

n Al3+ = 2/3 n SO42- = 0,4 mol

n Al2(SO4)3 = 1/3 n SO42- = 0,2 mol

Đáp án D

Câu 15

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của các cation và anion

Đáp án D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.