Chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
50 câu hỏi lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit không có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit không có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng cao về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập CO2 tác dụng với Ca(OH)2; Ba(OH)2 có đáp án và lời giải

30 bài tập CO2 tác dụng với Ca(OH)2; Ba(OH)2 có đáp án và lời giải

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập vận dụng về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài toán cho từ từ axit vào muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài toán cho từ từ axit vào muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng cao về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài toán cho từ từ muối cacbonat vào axit có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài toán cho từ từ muối cacbonat vào axit có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập axit tác dụng với muối aluminat có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập axit tác dụng với muối aluminat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài tập về nước cứng có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài tập về nước cứng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

50 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập mức độ vận dụng nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập mức độ vận dụng nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập mức độ vận dụng cao nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập mức độ vận dụng cao nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về ôn tập chương 6 có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về ôn tập chương 6 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất