250 bài tập về saccarozo, tinh bột và xenlulozo có lời giải

Bình chọn:
3.9 trên 23 phiếu
20 câu hỏi lý thuyết về tính chất saccarozo có đáp án và lời giải chi tiết

20 câu hỏi lý thuyết đầy đủ tính chất hóa học và vật lý của saccarozo có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của tinh bột, xenlulozo có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của tinh bột, xenlulozo đầy đủ các dạng từ dế đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập về phản ứng thủy phân cacbohidrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của tinh bột, xenlulozo mức độ vận dụng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập về phản ứng thủy phân cacbohidrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

15 bài tập về phản ứng thủy phân cacbohidrat đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

30 bài tập về lên men tinh bột, quá trình quang hợp có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về lên men tinh bột, quá trình quang hợp đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về phản ứng đốt cháy cacbohidrat có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về phản ứng đốt cháy cacbonhidrat từ dễ đến khó, đầy trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

20 bài tập về điều chế xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về điều chế xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải