Bài 50. Kính lúp

Bình chọn:
4.1 trên 74 phiếu
Bài 50.1, 50.2 trang 102 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.1, 50.2 trang 102 SBT Vật lí 9. Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 50.3 trang 102 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.3 trang 102 SBT Vật lí 9. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật hay nhìn trực tiếp thấy vật?

Xem lời giải

Bài 50.4 trang 102 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.4 trang 102 SBT Vật lí 9. Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một

Xem lời giải

Bài 50.5 trang 102 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.5 trang 102 SBT Vật lí 9. Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

Xem lời giải

Bài 50.6 trang 102 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.6 trang 102 SBT Vật lí 9. a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách

Xem lời giải

Bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.7, 50.8, 50.9, 50.10 trang 102, 103 SBT Vật lí 9. Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong

Xem lời giải

Bài 50.11 trang 103 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.11 trang 103 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 50.12 trang 103 SBT Vật lí 9

Giải bài 50.12 trang 103 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải