Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bình chọn:
4 trên 183 phiếu
Bài 10.1 trang 27 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.1 trang 27 SBT Vật lý 9. Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin

Xem lời giải

Bài 10.2 trang 27 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.2 trang 27 SBT Vật lý 9. Trên một biến trở con chạy có ghi 50Ω - 2,5A. a. Hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi này.

Xem lời giải

Bài 10.3 trang 27 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.3 trang 27 SBT Vật lý 9. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V.

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 27 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.4 trang 27 SBT Vật lý 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 10.1, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 28 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.5 trang 28 SBT Vật lý 9. Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 28 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.6 trang 28 SBT Vật lý 9. Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 28 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.7 trang 28 SBT Vật lý 9. Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.3 được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 29 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.8 trang 29 SBT Vật lý 9. Biến trở không có kí hiệu nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 29 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.9 trang 29 SBT Vật lý 9. Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng?

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 29 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.10 trang 29 SBT Vật lý 9. Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến

Xem lời giải

Bài 10.11 trang 29 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.11 trang 29 SBT Vật lý 9. Trên một biến trở có ghi 30Ω-2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 10.12 trang 30 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.12 trang 30 SBT Vật lý 9. Mắc bóng đèn này nối tiếp với một biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Hỏi biến trở này phải có giá trị lớn

Xem lời giải

Bài 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.13 trang 30 SBT Vật lý 9. Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2=2,5 cm.

Xem lời giải

Bài 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9

Giải bài 10.14 trang 30 SBT Vật lý 9. Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5

Xem lời giải