Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bình chọn:
4.1 trên 95 phiếu
Bài 49.1 trang 100 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.1 trang 100 SBT Vật lí 9. Biết tiêu cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt.

Xem lời giải

Bài 49.2 trang 100 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.2 trang 100 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 49.3 trang 100 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.3 trang 100 SBT Vật lí 9. Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy

Xem lời giải

Bài 49.4 trang 100 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.4 trang 100 SBT Vật lí 9. Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ

Xem lời giải

Bài 49.5, 49.6, 49.7, 49.8 trang 100, 101 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.5, 49.6, 49.7, 49.8 trang 100, 101 SBT Vật lí 9. Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra.

Xem lời giải

Bài 49.9 trang 101 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.9 trang 101 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 49.10 trang 101 SBT Vật lí 9

Giải bài 49.10 trang 101 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải