Bài 42 - 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bình chọn:
4.2 trên 142 phiếu
Bai 42-43.1 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.1 trang 87 SBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1).

Xem lời giải

Bai 42-43.2 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.2 trang 87 SBT Vật lí 9. Hình 42-43.2 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S

Xem lời giải

Bài 42-43.3 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.3 trang 87 SBT Vật lí 9. Trên hình 42-43.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một

Xem lời giải

Bài 42-43.4 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.4 trang 88 SBT Vật lí 9. Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB.

Xem lời giải

Bài 42-43.5 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.5 trang 88 SBT Vật lí 9. Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một

Xem lời giải

Bài 42-43.6 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.6 trang 88 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 42-43.7, 42-43.8, 42-43.9, 42-43.10, 42-43.11 trang 89, 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.7, 42-43.8, 42-43.9, 42-43.10, 42-43.11 trang 89, 90 SBT Vật lí 9. Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng

Xem lời giải

Bài 42-43.12 trang 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.12 trang 90 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 42-43.13 trang 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.13 trang 90 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải