Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bình chọn:
4.1 trên 129 phiếu
Bài 14.1; 14.2 trang 40 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.1; 14.2 trang 40 SBT Vật lý 9. Điện năng không thể biến đổi thành:

Xem lời giải

Bài 14.3 trang 40 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.3 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W. a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.

Xem lời giải

Bài 14.4 trang 40 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.4 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-40W.

Xem lời giải

Bài 14.5 trang 40 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.5 trang 40 SBT Vật lý 9. Trên một bàn là có ghi 110V-550V và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V-40W.

Xem lời giải

Bài 14.6 trang 41 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.6 trang 41 SBT Vật lý 9. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.

Xem lời giải

Bài 14.7 trang 41 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.7 trang 41 SBT Vật lý 9. Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

Xem lời giải

Bài 14.8 trang 41 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.8 trang 41 SBT Vật lý 9. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U=220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I=6,8A.

Xem lời giải

Bài 14.9 trang 41 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.9 trang 41 SBT Vật lý 9. Hai điện trở R1=12Ω và R2=36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì công suất tương ứng là P1s và P2s

Xem lời giải

Bài 14.10 trang 41 SBT Vật lý 9

Giải bài 14.10 trang 41 SBT Vật lý 9. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U=12V thì chúng không sáng bình thường.

Xem lời giải