Bài 5. Đoạn mạch song song

Bình chọn:
4 trên 218 phiếu
Bài 5.1 trang 13 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.1 trang 13 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 13 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.2 trang 13 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 13 SBT Vật lí lớp 9

Giải bài 5.3 trang 13 SBT Vật lí lớp 9. Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A.

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 13 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.4 trang 13 SBT Vật lí 9. Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A.

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.5 trang 14 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω.

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.6 trang 14 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.7 trang 14 SBT Vật lí 9. Hai điện trở R1 và R2 = 4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.8 trang 14 SBT Vật lí 9. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1=4Ω và R2=12Ω mắc song song có giá trị nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.9 trang 14 SBT Vật lí 9. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 14 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.10 trang 14 SBT Vật lí 9. Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω và R3=30Ω được mắc song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 15 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.11 trang 15 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 15 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.12 trang 15 SBT Vật lí 9. Cho một ampe kế, một hiệu điện thế U không đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R đã biết

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 15 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.13 trang 15 SBT Vật lí 9. Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1,R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 15 SBT Vật lí 9

Giải bài 5.14 trang 15 SBT Vật lí 9. Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=9Ω, R2=18Ω và R3=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U=3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

Xem lời giải