Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu
Bài 46.1 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh dấu x vào những ô đúng hoặc sai ứng với các nội dụng sau

Xem lời giải

Bài 46.2 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đề xuất một ví dụ hoặc một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Xem lời giải

Bài 46.3 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau

Xem lời giải

Bài 46.4 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh lớp 6 cần trung bình 2 000 kcal mỗi ngày. Tính theo đơn vị jun (J) thì năng lượng này nằng bao nhiêu ? Biết 1 cal 4,2 J và 1 kcal = 1000 cal.

Xem lời giải

Bài 46.5 trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng năng lượng trung bình cần cho các hoạt động hằng ngày:

Xem lời giải

Bài 46.6* trang 75 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cần sử dụng là bao nhiêu (J)?

Xem lời giải