Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng

Giải bài tập Bài 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên

Giải bài tập Bài 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử

Giải bài tập Bài 3 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Dựa vào hình 9.3 (SGK trang 43), hãy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 62 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường

Giải bài tập Bài 1 trang 67 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Hãy cho biết thời gian hoạt động và

Giải bài tập Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ

Giải bài tập Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất