Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 52 phiếu
Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lượng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 59 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 60 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng

Giải bài tập Bài 1 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên

Giải bài tập Bài 2 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết
Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử

Giải bài tập Bài 3 trang 61 SGK Địa lí 12

Xem chi tiết


Gửi bài