Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bàn luận về phép học (Luận học pháp) Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bàn luận về phép học được trích dẫn từ đâu ?

 • A.

  Bài cáo của vua Quang Trung

 • B.

  Bài tấu của Nguyễn Thiếp

 • C.

  Bài hịch của Nguyễn Thiếp

 • D.

  Bài tấu của Nguyễn Trãi

Câu 2 :

Bàn luận về phép học  được sáng tác năm nào ?

 • A.

  1010    

 • B.

  958  

 • C.

  1789

 • D.

  1791

Câu 3 :

 Văn bản "Bàn luận về phép học" được Nguyễn Thiếp viết dưới triều đại nào ?

 • A.

  Nhà Lý    

 • B.

  Nhà Lê

 • C.

  Nhà Tây Sơn 

 • D.

  Nhà Trịnh

Câu 4 :

Bố cục của văn bản "Bàn luận về phép học" gồm mấy phần?

 • A.

  Hai phần

 • B.

  Ba phần

 • C.

  Bốn phần

 • D.

  Năm phần

Câu 5 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A.

  Chiếu

 • B.

  Tấu

 • C.

  Hịch

 • D.

  Cáo

Câu 6 :

Câu nào dưới đây nói đúng về thể “tấu”?

 • A.

  Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị

 • B.

  Là loại văn thư của vua gửi cho dân chúng để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.

 • C.

  Có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.

 • D.

   Câu A và C đúng.

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở văn bản Bàn luận về phép học ?

 • A.

  Tự sự

 • B.

  Biểu cảm

 • C.

  Nghị luận

 • D.

  Thuyết minh

Câu 8 :

Văn bản phản ánh nội dung gì?

 • A.

  Khát vọng về một dân tộc thống nhất

 • B.

  Khát vọng về sự no ấm cho nhân dân

 • C.

  Ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt

 • D.

  Nêu mục đích và cách học hiệu quả

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nghệ thuật nổi bật trong văn bản là gì?

Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng

 Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Tạo dựng tình huống truyện gay cấn

Xây dựng tâm lý nhân vật độc đáo

Kết hợp hài hòa giữa tình và lí.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bàn luận về phép học được trích dẫn từ đâu ?

 • A.

  Bài cáo của vua Quang Trung

 • B.

  Bài tấu của Nguyễn Thiếp

 • C.

  Bài hịch của Nguyễn Thiếp

 • D.

  Bài tấu của Nguyễn Trãi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Bài tấu của Nguyễn Thiếp

Câu 2 :

Bàn luận về phép học  được sáng tác năm nào ?

 • A.

  1010    

 • B.

  958  

 • C.

  1789

 • D.

  1791

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trung xây dựng đất nước đã viết thư mời ông giúp dân giúp nước về mặt văn hóa giáo dục, vì vậy tháng 8 năm 1791, Nguyễn Thiếp đã đang lên vua bản tấu này.

Câu 3 :

 Văn bản "Bàn luận về phép học" được Nguyễn Thiếp viết dưới triều đại nào ?

 • A.

  Nhà Lý    

 • B.

  Nhà Lê

 • C.

  Nhà Tây Sơn 

 • D.

  Nhà Trịnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Nguyễn Thiếp làm quan một thời gian dưới triều Lê rồi về dạy học. Khi Quang Trung xây dựng đất nước đã viết thư mời ông giúp dân giúp nước về mặt văn hóa giáo dục, vì vậy tháng 8 năm 1971, Nguyễn Thiếp đã đang lên vua bản tấu này. 

- Đáp án: nhà Tây Sơn.

Câu 4 :

Bố cục của văn bản "Bàn luận về phép học" gồm mấy phần?

 • A.

  Hai phần

 • B.

  Ba phần

 • C.

  Bốn phần

 • D.

  Năm phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bố cục của bài gồm 4 phần

Câu 5 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A.

  Chiếu

 • B.

  Tấu

 • C.

  Hịch

 • D.

  Cáo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại tấu

Câu 6 :

Câu nào dưới đây nói đúng về thể “tấu”?

 • A.

  Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị

 • B.

  Là loại văn thư của vua gửi cho dân chúng để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.

 • C.

  Có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.

 • D.

   Câu A và C đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tấu là thể văn thư của bề tôi, do thần dân dâng gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị. Tấu có thể được viết bằng văn xuôi hay văn vần, văn biền ngẫu.

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở văn bản Bàn luận về phép học ?

 • A.

  Tự sự

 • B.

  Biểu cảm

 • C.

  Nghị luận

 • D.

  Thuyết minh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở văn bản Bàn luận về phép học là nghị luận

Câu 8 :

Văn bản phản ánh nội dung gì?

 • A.

  Khát vọng về một dân tộc thống nhất

 • B.

  Khát vọng về sự no ấm cho nhân dân

 • C.

  Ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt

 • D.

  Nêu mục đích và cách học hiệu quả

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bàn luận về phép học giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt, học phải đi đôi với hành.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nghệ thuật nổi bật trong văn bản là gì?

Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng

 Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Tạo dựng tình huống truyện gay cấn

Xây dựng tâm lý nhân vật độc đáo

Kết hợp hài hòa giữa tình và lí.

Đáp án

Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng

 Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật

- Bài tấu có cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng

- Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ trực tiếp giàu sức thuyết phục