Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bàn luận về phép học (Luận học pháp) Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì ?

 • A.

  Học để làm người có đạo đức

 • B.

  Học để trở thành người có tri thức

 • C.

  Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước

 • D.

  Gồm cả A, B và C

Câu 2 :

Tác hại lớn nhất của những lối học mà tác giả phê phán ?

 • A.

  Làm cho “nước mất nhà tan”

 • B.

  Làm cho đạo lí suy vong

 • C.

  Làm cho “nền chính học bị thất truyền”

 • D.

  Làm cho nhân tài bị thui chột

Câu 3 :

Các “phép học” mà Nguyễn Thiếp bàn luận đến trong bài tấu của mình là những phép nào ?

 • A.

  Học tuần tự từ những điều đơn giản tới những điều phức tạp.

 • B.

  Học rộng nắm gọn những vấn đề cơ bản.

 • C.

  Học phải áp dụng vào thực tế, học đi đôi với hành.

 • D.

  Gồm cả A, B và C.

Câu 4 :

Câu văn nào thể hiện rõ nhất tác dụng của các “phép học” mà Nguyễn Thiếp nêu lên ?

 • A.

  Họa may kẻ nhân tài mới lập đường công, nhà nước nhờ thế mà vững yên.

 • B.

  Đạo học thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.

 • C.

  Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.

 • D.

  Gồm câu A và B.

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của câu “Người ta đua nhau lối học hình thức cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường” ?

 • A.

  Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn.

 • B.

  Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.

 • C.

  Phê phán lối học thụ động, bắt chước.

 • D.

  Cả A, B, C đều sai.

Câu 6 :

Trong văn bản gửi cho vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đề cập đến ba điều mà các bậc làm vua nên biết. Đó là ba điều gì?

 • A.

  Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.

 • B.

   Văn, võ, hiếu

 • C.

  Quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học).

 • D.

  Cả A, B,C đều sai.

Câu 7 :

Câu nào sau đây trong đoạn trích "Bàn luận về phép học" nêu rõ vai trò của việc học?

 • A.

  Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người , kẻ đi học là học điều ấy.

 • B.

  Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo.

 • C.

  Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền

 • D.

  Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều đều tùy đâu, tiện đấy mà đi học.

Câu 8 :

Theo Nguyễn Thiếp, muốn học tốt thì phải làm gì?

 • A.

  Đọc thật nhiều sách, tiếp thu thật nhiều tri thức.

 • B.

  Có phương pháp học đúng đắn, đồng thời phải siêng năng chăm chỉ.

 • C.

  Học phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

 • D.

  Cần phải có thầy thật giỏi thì mới học tốt.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì ?

 • A.

  Học để làm người có đạo đức

 • B.

  Học để trở thành người có tri thức

 • C.

  Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước

 • D.

  Gồm cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Lựa chọn cách nói trực tiếp, không vòng vo, tác giả khẳng định mục đích chính của việc học là học đạo lí, học làm người bằng sự so sánh, liên tưởng đến hiện tượng có thật: ngọc không mài không thành đồ vật.

Câu 2 :

Tác hại lớn nhất của những lối học mà tác giả phê phán ?

 • A.

  Làm cho “nước mất nhà tan”

 • B.

  Làm cho đạo lí suy vong

 • C.

  Làm cho “nền chính học bị thất truyền”

 • D.

  Làm cho nhân tài bị thui chột

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác hại lớn nhất của những lối học mà tác giả phê phán là khiến cho nước mất nhà tan

Câu 3 :

Các “phép học” mà Nguyễn Thiếp bàn luận đến trong bài tấu của mình là những phép nào ?

 • A.

  Học tuần tự từ những điều đơn giản tới những điều phức tạp.

 • B.

  Học rộng nắm gọn những vấn đề cơ bản.

 • C.

  Học phải áp dụng vào thực tế, học đi đôi với hành.

 • D.

  Gồm cả A, B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các “phép học” mà Nguyễn Thiếp bàn luận đến trong bài tấu của mình là:

- Học tuần tự từ những điều đơn giản tới những điều phức tạp.

- Học rộng nắm gọn những vấn đề cơ bản.

- Học phải áp dụng vào thực tế, học đi đôi với hành.

Câu 4 :

Câu văn nào thể hiện rõ nhất tác dụng của các “phép học” mà Nguyễn Thiếp nêu lên ?

 • A.

  Họa may kẻ nhân tài mới lập đường công, nhà nước nhờ thế mà vững yên.

 • B.

  Đạo học thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.

 • C.

  Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.

 • D.

  Gồm câu A và B.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của phép học chân chính: tác giả dùng cách nói tăng tiến để thấy được mối quan hệ giữa giáo dục với chính trị: giáo dục tạo ra người tài đức, đất nước có người tài thì sẽ thái bình thịnh trị.

Câu 5 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của câu “Người ta đua nhau lối học hình thức cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường” ?

 • A.

  Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn.

 • B.

  Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.

 • C.

  Phê phán lối học thụ động, bắt chước.

 • D.

  Cả A, B, C đều sai.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các phương án và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.

Câu 6 :

Trong văn bản gửi cho vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đề cập đến ba điều mà các bậc làm vua nên biết. Đó là ba điều gì?

 • A.

  Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.

 • B.

   Văn, võ, hiếu

 • C.

  Quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học).

 • D.

  Cả A, B,C đều sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học).

Câu 7 :

Câu nào sau đây trong đoạn trích "Bàn luận về phép học" nêu rõ vai trò của việc học?

 • A.

  Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người , kẻ đi học là học điều ấy.

 • B.

  Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo.

 • C.

  Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền

 • D.

  Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều đều tùy đâu, tiện đấy mà đi học.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các phương án

Lời giải chi tiết :

Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người , kẻ đi học là học điều ấy.

Câu 8 :

Theo Nguyễn Thiếp, muốn học tốt thì phải làm gì?

 • A.

  Đọc thật nhiều sách, tiếp thu thật nhiều tri thức.

 • B.

  Có phương pháp học đúng đắn, đồng thời phải siêng năng chăm chỉ.

 • C.

  Học phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.

 • D.

  Cần phải có thầy thật giỏi thì mới học tốt.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Học phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt học phải đi đôi với hành.