Trả lời câu hỏi mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sau lần phân chia thứ nhất: tế bào tăng lên 1.2=2 tế bào.

Sau lần phân chia thứ hai: tế bào tăng lên thành 2.2=4 tế bào.

Sau lần phân chia thứ ba: tế bào tăng lên thành 4.2=8 tế bào.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu