CHƯƠNG 7. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 118 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ở cột A trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa của cơ quan di chuyển ở động vật. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Cho tập hợp các sinh vật sau: vịt trời, gà lôi, châu chấu, vượn, hươu, cá chép, giun đất, doi, kanguru. Hãy xếp thành từng nhóm sinh vật có 1 hình thức di chuyển, có 2 hình thức di chuyển, có 3 hình thức di chuyển.

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa vé thể thức cấu tạo chung của cơ thể động vật.

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 120 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 120 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 121 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật

Xem lời giải

Bài 9 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 121 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau.

Xem lời giải

Bài 10 trang 122 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 122 Sách bài tập Sinh học 7: Căn cứ vào đâu có thể kết luận giữa các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng?

Xem lời giải

Bài 11 trang 122 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 trang 122 Sách bài tập Sinh học 7: Cây phát sinh giới Động vật là gì? Nêu ý nghĩa của cây phát sinh giới Động vật.

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hóa trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật: thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 123 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

Xem lời giải

Bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7

Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất