B- Bài tập tự giải trang 75

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao ếch nhái phải luôn sống ở nơi có độ ẩm cao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt vòng tuần hoàn đơn với vòng tuần hoàn kép. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư là hệ tuần hoàn đơn hay kép. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn của cá?

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 75 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Lưỡng cư.

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng tỏ có sự hô hấp qua da của ếch.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 76 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 77 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14 trang 77 SBT Sinh học 7

Giải bài 11,12,13,14 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

Xem lời giải

Các chương, bài khác