A-Bài tập có lời giải trang 60

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 60 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Sinh học 7: Những căn cứ nào cho phép kết luận cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ỏ nước ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 60 sách bài tập Sinh học 7: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản phù hợp với điều kiện sống đó của cá chép.

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 60 Sách bài tập Sinh học 7: Bằng cách nào có thể xác định được vai trò của các vây cá?

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của cá với tự nhiên và đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chứng minh mang cá là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước.

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp ở duới nước mà không thích hợp cho hô hấp ở trên cạn? Tại sao cá lên cạn lại không hô hấp được?

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao sự trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao?

Xem lời giải

Bài 8 trang 62 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy mô tả đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá chép. Tại sao hệ tuần hoàn của cá chép gọi là hệ tuần hoàn đơn ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 63 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước?

Xem lời giải

Các chương, bài khác