LỚP CHIM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 91 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 91 SBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm đời sống và cấu tạo ngoài của chim bồ câu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 91 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 92 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 93 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 93 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

Xem lời giải

Bài 5 trang 94 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tiêu hóa ở chim với đời sống bay lượn.

Xem lời giải

Bài 6 trang 94 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ hô hấp ở chim với đời sống bay lượn.

Xem lời giải

Bài 7 trang 95 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở chim với đời sống bay lượn.

Xem lời giải

Bài 8 trang 95 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy phân tích các đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 96 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 96 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các đặc điểm cấu tạo ngoài của một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 10 trang 97 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu những đặc điểm chung của lớp Chim.

Xem lời giải

Bài 11 trang 97 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt kiểu bay lượn và kiểu bay vỗ cánh ở chim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh hệ tiêu hóa của chim với thằn lằn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh hệ hô hấp của chim với thằn lằn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong, bảng sau về sự đa dạng của lớp Chim:

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 98 SBT Sinh học 7

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 98 Sách bài tập Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn như:

Xem lời giải

Bài 7,8,9,10,11,12 trang 99 SBT Sinh học 7

Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 99 Sách bài tập Sinh học 7: Hệ hô hấp của chim bồ câu gồm:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất