A-Bài tập có lời giải trang 82

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 82 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 82 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sự khác biệt về đời sống của ếch đồng và thằn lằn bóng đuôi dài.

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 83 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột C.

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 84 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh bộ xương của thằn lằn với bộ xương của ếch.

Xem lời giải

Bài 4 trang 84 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 84 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 85 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng phân biệt cấu tạo của các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Xem lời giải

Bài 6 trang 85 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu những đặc điểm của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của thằn lằn bóng hoàn chỉnh hơn so với ếch đồng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 85 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Bò sát

Xem lời giải

Bài 8 trang 86 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 86 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Xem lời giải

Các chương, bài khác