A-Bài tập có lời giải trang 72

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 72 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 72 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn những nội dung về đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài ở cột c, phù hợp với môi trường sống ở cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột B.

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 73 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp về sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 73 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 73 Sách bài tập Sinh học 7: Trình bày đặc điểm chung về đời sống, cấu tạo ngoài và sinh sản của ếch đồng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 74 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao đã có phổi mà ếch lại thở bằng da là chủ yếu?

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 74 Sách bài tập Sinh học 7: Bộ xương của ếch gồm những xương nào? Bộ xương và các cơ có vai trò gì đối với cơ thể ếch?

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 74 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu các đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư.

Xem lời giải

Bài 7 trang 74 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 74 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người.

Xem lời giải

Các chương, bài khác