A-Bài tập có lời giải trang 126

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 126 SBT Sinh học 7: Tại sao động vật lại có sự đa dạng về loài? Sự đa dạng đó biểu hiện Ở những đặc điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 126 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới có đặc điểm gì và tại sao lại có các đặc điểm đó?

Xem lời giải

Bài 5 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu lợi ích của đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Bài 6 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học và các ví dụ minh họa cho mỗi biện pháp đó

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 127 Sách bài tập Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm? Làm thế nào để bảo vệ động vật quý hiếm?

Xem lời giải

Các chương, bài khác