A-Bài tập có lời giải trang 118

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Giải bài 1 trang 118 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ở cột A trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa của cơ quan di chuyển ở động vật. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Cho tập hợp các sinh vật sau: vịt trời, gà lôi, châu chấu, vượn, hươu, cá chép, giun đất, doi, kanguru. Hãy xếp thành từng nhóm sinh vật có 1 hình thức di chuyển, có 2 hình thức di chuyển, có 3 hình thức di chuyển.

Xem lời giải

Bài 4 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa vé thể thức cấu tạo chung của cơ thể động vật.

Xem lời giải

Bài 5 trang 119 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 120 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 120 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 121 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật

Xem lời giải

Bài 9 trang 121 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 121 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các sinh vật trong các tập hợp sinh vật sau (bò sát, chim, thú, amip, trùng cỏ, rươi, san hô, thủy tức, giun đất, súa, sâu bọ, cá, lưỡng cư) điền vào cột trống cho phù hợp trong bảng sau.

Xem lời giải

Bài 10 trang 122 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 122 Sách bài tập Sinh học 7: Căn cứ vào đâu có thể kết luận giữa các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng?

Xem lời giải

Bài 11 trang 122 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 trang 122 Sách bài tập Sinh học 7: Cây phát sinh giới Động vật là gì? Nêu ý nghĩa của cây phát sinh giới Động vật.

Xem lời giải

Các chương, bài khác