A-Bài tập có lời giải trang 47

Bình chọn:
4.9 trên 42 phiếu
Bài 1 trang 47 SBT Sinh học 7 Bài 1 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm về cấu tạo ngoài của ngành Chân khớp.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7 Bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ngành Chân khớp.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 47 SBT Sinh học 7 Bài 3 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp Giáp xác.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 48 SBT Sinh học 7 Bài 4 trang 48 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 48 SBT Sinh học 7: Hãy nêu Ý nghĩa thực tiễn của Giáp xác.

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 7 Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của lớp Hình nhện.

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 49 SBT Sinh học 7 Giải bài 6 trang 49 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 49 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của lớp Sâu bọ.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7 Bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7: Cơ thể sâu bọ chia làm mấy phần và chức năng chính của mỗi phần là gì?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7 Bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của lớp Sâu bọ.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 50 SBT Sinh học 7 Bài 9 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 50 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm về sự phát triển của sâu bọ.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7 Bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài