A-Bài tập có lời giải trang 28

Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu
Bài 1 trang 28 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 28 SBT Sinh học 7: Nêu các đặc điểm chung của 3 ngành Giun (Giun dẹp, Giun tròn và Giun đốt).

Xem lời giải

Giải bài 2 trang 28 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 28 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các căn cứ về cấu tạo để nhận biết ngành Giun dẹp (gồm sán lông, sán lá gan, sán bã trầu, sán dây...).

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 29 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 29 SBT Sinh học 7: Hãy nêu cấu tạo và đời sống của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 29 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 29 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cấu tạo để nhận biết ngành Giun tròn.

Xem lời giải

Bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cán cứ về cấu tạo và lối sống để nhận biết ngành Giun đốt.

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 7: Giun sán kí sinh có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống như thế nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 31 SBT Sinh học 7: Giun sán kí sinh có cấu tạo trong thích nghi với đời sống đó như thế nào?

Xem lời giải

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các sai khác về cấu tạo giữa giun đốt và giun tròn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7: Lập bảng so sánh các đặc điểm của 3 ngành giun.

Xem lời giải

Bài 10 trang 32 SBT Sinh học 7

GIải bài 10 trang 32 SBT Sinh học 7: Trình bày các tác hại của giun sán đối với cơ thể vật chủ.

Xem lời giải

Các chương, bài khác