Qua các nội dung hoạt động của Đại hội II và đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới


Đề bài

Qua các nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 61 để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) được thành lập.

* Nội dung hoạt động:

- Trong thời gian tồn tại, từ năm 1919 đến năm 1943, Quốc tế cộng sản đã tiến hành 7 đại hội.

- Tại đại hội lần II (1920), Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản” và “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” do Lê-nin khởi thảo.

- Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận thống nhất công nhân nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

- Năm 1943, do tình hình thế giới thay đổi, Quốc tế Cộng sản tuyên bố tự giải tán.

* Nhận xét vai trò của Quốc tế Cộng sản:

- Đề ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới.

- Là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

- Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.